Previous
Next

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้แก่นักศึกษา ที่ต้องการสมัครเรียน หรือ มีความสามารถพิเศษ วีธีเช่น นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง , ทุนการกีฬา,ทุน Influencer,ุทุน ศิลปกรรม,ทุนนักกิจกรรม สามารถของรับสิทธิ์ ทุนเรียนฟรี 100% หรือ ของรับทุนคณะสาขาได้สูงสุด 100,000 บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุน DEK65