กลุ่มอำนวยการกลาง
 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. สำนักงานรองอธิการบดี
 3. สำนักงานรองอธิการบดี ด้านวิชาการ
 4. สำนักงานประกันคุณภาพ
 5. สำนักงานบุคคล
 6. สำนักงานกฏหมาย
 7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 8. สำนักงานผู้ตรวจสอบ
 9. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 10. ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ
 11. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
 12. สำนักหอสมุด
กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา
 1. สำนักงานวิชาการ
 2. สำนักงานทะเบียน
 3. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
 4. สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์
 5. ศูนย์บริการนักศึกษาภาคพิเศษ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 1. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 2. ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
 3. ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ
 4. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 5. สำนักงานการกีฬา
กลุ่มงานการคลัง
 1. สำนักงานการคลัง
 2. สำนักงานพัสดุ
 3. ศูนย์หนังสือ
สำนักหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
 1. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 2. USR SPU
กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
 1. สำนักงานรับสมัคร
 2. สำนักงานทุนการศึกษา
 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์
 4. ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 5. งานกราฟิกและศิลปกรรม
หน่วยงานบริการวิชาแก่บุคคลภายนอก
 1. สถาบันวิทยาการสารสนเทศ
 2. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 3. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 4. ศูนย์ศึกษาและวิจัยกฎหมายพาณิชย์
 5. ศูนย์วิทยบริการ
 6. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
 7. สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน
 8. ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะนิติศาสตร์
 9. ศูนย์บริการ คณะบริหารธุรกิจ
 10. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 11. ศูนย์บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. ศูนย์บริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. ศูนย์บริการ คณะดิจิทัลมีเดีย
 14. ศูนย์บริการ คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงานอื่นๆ
 1. มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
 1. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
 2. สำนักงานอาคารและสถานที่
 3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT CENTER)
 4. ศูนย์มีเดีย
 5. โรงพิมพ์