กลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา
 1. สำนักงานวิชาการ
 2. สำนักงานทะเบียน
 3. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 4. ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 1. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 2. ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
 3. สำนักงานการกีฬา
 4. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 5. ศูนย์สุขภาวะ
สำนักหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
 1. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 2. สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์
 3. University Social Responsibility
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
 2. สำนักหอสมุด
 3. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
หน่วยงานบริการวิชาแก่บุคคลภายนอก
 1. สถาบันวิทยาการสารสนเทศ
 2. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 3. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 4. ศูนย์ศึกษาและวิจัยกฎหมายพาณิชย์
 5. ศูนย์วิทยบริการ
 6. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
 7. สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน
 8. ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะนิติศาสตร์
 9. ศูนย์บริการ คณะบริหารธุรกิจ
 10. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 11. ศูนย์บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. ศูนย์บริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. ศูนย์บริการ คณะดิจิทัลมีเดีย
 14. ศูนย์บริการ คณะนิเทศศาสตร์
 15. คลินิกการแพทย์แผนไทย
กลุ่มอำนวยกลาง
 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 2. สำนักงานอธิการบดี
 3. สำนักงานรองอธิการบดี
 4. สำนักงานรองอธิการบดี ด้านวิชาการ
 5. สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. สำนักงานบุคคล
 7. สำนักงานอาคารและสถานที่
 8. สำนักงานผู้ตรวจสอบ
 9. สำนักงานกฏหมาย
กลุ่มงานการคลัง
 1. สำนักงานการคลัง
 2. สำนักงานพัสดุ
 3. ศูนย์หนังสือ
กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี
 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT CENTER)
 2. ศูนย์มีเดีย
 3. โรงพิมพ์
กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
 1. สำนักงานทุนการศึกษา
 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์
 3. สำนักงานรับสมัคร
 4. ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ
หน่วยงานอื่นๆ
 1. มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษา