ทุนวิศวกรรมระบบราง สนับสนุนทุนการศึกษา 90,000 บาท

ทุนวิศวกรรมระบบราง

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนวิศวกรรมระบบราง

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
สนับสนุนทุนการศึกษา 90,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการสมัคร :
วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565 สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อม
เรียงความ “ทำไมฉันถึงอยากเรียนวิศวกรรมระบบราง”

**สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ หรือ สัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นัดหมายโทร.08 4751 2902

 22 สิงหาคม 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
31 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุนวิศวกรรมระบบราง #9

*หมายเหตุ
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ

UploadImage

วิธีการสมัคร :
1. สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ
4. เขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ทำไมฉันถึงอยากเรียนวิศวกรรมระบบราง” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
5. นำส่ง Portfolio และเรียงความภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
          1. นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
          2. นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุนวิศวกรรมระบบราง #9”)
          3. นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
          4. นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ ระดับ 2.00 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. จากข้อ 2 หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา สูงกว่าระดับ 2.00 จะคืนสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
4. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
5. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
6. ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาจนจบหลักสูตร หากลาออกหรือโอนย้ายสาขาวิชาจะต้องชำระคืนมหาวิทยาลัยเต็มจำนวนตามจริง
7. กรณีผู้ได้รับทุนศึกษาเกินกรอบเวลาที่กำหนดในข้อ “ทุนการศึกษาที่ได้รับ” จะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เกินตามจริง
8. กรณีผู้ได้รับทุนศึกษาลงทะเบียนรายวิชานอกแผนการเรียนของหลักสูตร จะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เกินตามจริง

หลักฐานการสมัคร :

1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร
7. เรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ทำไมฉันถึงอยากเรียนวิศวกรรมระบบราง” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                            โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4317