แนะนำหน่วยงาน


History of the Office of Academic Affairs (OAA)


มหาวิทยาศรีปทุม จัดตั้งในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยไทยสุริยะ” โดยใช้พื้นที่อาคาร 2 ชั้น 2 ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานวิชาการใช้ชื่อว่า “ฝ่ายวิชาการ” ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 ได้รับพระราชทานนามวิทยาลัยใหม่จากสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” และใน พ.ศ. 2528 เป็นปีที่วิทยาลัยมีอายุครบ 15 ปีวิทยาลัยได้เสนอขอเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

Sripatum University which was named “Thai Suriya College” has been established in 1968 .The Division of Academic Affairs was located on the second floor of building 2. Later the institute was named to “Sripatum College” by Princess Mother Srinakarin on January 4,1972. Then in 1983,Sripatum College was renamed to “Sripatum University” as University had run the educational services for 15 years.