ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)

ปีการศึกษา 2566

ทุนสานฝันปั้นนักธุรกิจ

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(คณะที่รวมโค้ชนักสร้างผู้ประกอบการมากที่สุด)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 

สนับสนุนทุน 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการสมัคร : 

วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2566    – สมัครยื่น Portfolio ภายในประกอบไปด้วย เนื้อหา “แนวคิดธุรกิจในฝัน” ไม่ต่ำกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมประวัติส่วนตัว หรือผลงานที่มี พอสังเขป
                                           – สัมภาษณ์
                                          **รอการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) หรือสัมภาษณ์ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่อาคาร 11 ชั้น 2

31 พฤษภาคม 2566              ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก www.spu.ac.th หรือ E-mail ที่ระบุไว้

9 มิถุนายน 2566                   รายงานตัว – ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน
*หมายเหตุ 

หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวลงทะเบียนในวันที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

สมัครผ่านอินเทอร์เนตที่เว็บไซต์  คลิก  ตามขั้นตอนดังนี้

 1. สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
 2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร :   

 1. สำเนาหลักฐานจบการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
 4. Portfolio ภายในประกอบไปด้วยเนื้อหา “แนวคิดธุรกิจในฝัน” ไม่ต่ำกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมประวัติส่วนตัว หรือผลงานที่มี พอสังเขป

สามารถนำส่งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
 2. นำส่งผ่าน Email Address : admissions@spu.ac.th

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนสานฝันปั้นนักธุรกิจ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองตั้งแต่เรียนหรือนำธุรกิจที่มีมาต่อยอด
 • ต้องเข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น
 • ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
 • ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมประกวดเวทีแข่งขันธุรกิจ / นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 เวที
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดติดต่อกันในทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข จะถูกตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด
 • ผู้ได้รับทุนจะไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบว่ามีการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
 • ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาจะต้องเก็บคะแนนกิจกรรมปีละ 20 กิจกรรม หากคะแนนไม่ครบตามกำหนดจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป
 • มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ให้ความร่วมมือกับคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : พี่อิง 0982716620 พี่อ้อยใจ 0847512902