ทุนโรงเรียนสารวิทยา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสารวิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป สนับสนุน ทุนการศึกษา 50% จำนวน 4 ทุน

ทุนโรงเรียนสารวิทยา

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนโรงเรียนสารวิทยา
1.เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสารวิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสารวิทยา ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา
3.ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุน ทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 4 ทุน

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2.หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!