ค่าเทอม

ปริญญาโท-เอก 2566

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

ค่าเทอม ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี2566

ปริญญาโท
คณะ/สาขาวิชา ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
ปกติ เสาร์ อาทิตย์ อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 42 220,000
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรม .
สาขากฎหมายธุรกิจ .
สาขากฎหมายมหาชน .
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต . 36 180,000
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  36 220,000
สาขาจิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ .
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . 36 180,000
         สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน . 36 180,000
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 36 220,000
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน .
สาขาการจัดการวิศวกรรม .
สาขาการตลาดเชิงกลยุทธ์ .
สาขาบูรณาการการจัดการธุรกิจ .
สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) .
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ . 36 200,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต . 36 200,000
ปริญญาเอก
คณะ/สาขาวิชา   ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
ปกติ เสาร์ อาทิตย์  อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 48 630,000
สาขาการบริหารการศึกษา . 60 500,000
สาขาการบัญชี . 48 682,500
สาขาวิศวกรรมโยธา . 48 231,000
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  . 60 630,000
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต . 60 630,000
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต . 48 525,000

*ค่าหน่วยกิตเสริมวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี)   3,000 บาท/วิชา

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ปริญญาโท
1. ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท * ได้รับคืน เมื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท

3. ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท

4. ค่าสมัครเรียนปริญญาโท 200 บาท

5. ค่าสมัครเรียนปริญญาเอก 1,000 บาท