#DEK63 เตรียมตัวให้พร้อม ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ

คู่มือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้นี้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

สมัครและลงทะเบียนเรียน !

พร้อมรับทุนการศึกษา