ทุนเพชรศรีปทุม สนับสนุนทุนการศึกษา 50%

ทุนเพชรศรีปทุม

ทุนเพชรศรีปทุม สนับสนุน ทุนการศึกษา 50%

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาทุนเพชรศรีปทุม แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดย รวมจำนวน 35 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้ รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ดังนี้

คณะจำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ3
 คณะศิลปศาสตร์3
 คณะนิเทศศาสตร์4
 คณะวิศวกรรมศาสตร์5
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2
 คณะบัญชี2
 คณะดิจิทัลมีเดีย5
 คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์1
 คณะนิติศาสตร์2
 วิทยาลัยนานาชาติ1
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ3
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน3
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม1

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ทุนเพชรศรีปทุม
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA.) 3.25 ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.25 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. นักศึกษาทุนจะต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดติดต่อกันในทุกภาคศึกษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขระบบจะตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีในทุก ๆ ด้าน
5. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นติวเตอร์ จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา
6. ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียดกำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา (สมัครผ่านระบบ online)วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาวันที่ 5  กรกฎาคม 2566
3. สอบสัมภาษณ์วันที่  11 – 17 กรกฎาคม 2566
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกวันที่ 7 สิงหาคม  2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2565) 
2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
– อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!