ทุนเพชรศรีปทุม สนับสนุนทุนการศึกษา 50%

ทุนเพชรศรีปทุม

ทุนเพชรศรีปทุม สนับสนุน ทุนการศึกษา 50%

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาทุนเพชรศรีปทุม แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดย รวมจำนวน 35 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้ รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ดังนี้

คณะจำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ3
 คณะศิลปศาสตร์3
 คณะนิเทศศาสตร์3
 คณะวิศวกรรมศาสตร์5
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2
 คณะบัญชี2
 คณะดิจิทัลมีเดีย4
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1
 คณะนิติศาสตร์2
 วิทยาลัยนานาชาติ1
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ5
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน3
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม1

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ทุนเพชรศรีปทุม
1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5.เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
6.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2.หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.25  จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
4.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5.เป็นติวเตอร์ จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียดกำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษาวันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2565
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาวันที่  4  กรกฎาคม  2565
3. สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 – 15  กรกฎาคม 2565
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียนวันที่ 14 – 20  สิงหาคม  2565

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2565) 
2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
– อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!