ทุนนิติศาสตร์ภาคพิเศษ สนับสนุน ทุนการศึกษา 10%

ทุนนิติศาสตร์ภาคพิเศษ

ทุนนิติศาสตร์ภาคพิเศษ สนับสนุน ทุนการศึกษา 10%

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา นิติศาสตร์ภาคพิเศษ
1.ต้องเป็นผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษเท่านั้น
2.ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
สำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุน ทุนการศึกษา 10% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เฉพาะหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษเท่านั้น

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1.ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี มีความประพฤติตี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3.เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.ระหว่างรับทุนการศึกษานักศึกษาไม่สามารถย้ายณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!