SPU News

ชวนฟัง! สาระดีเกี่ยวกับงานบัญชี ในTalk Online กับ ดร.บัญชี SPU

SPU CARE! เตรียมความพร้อม เพราะเรา..ห่วงใยคุณ

ร่วมยินดี! คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล วุฒิสภา

ผลงานและรางวัล

ผลงานทางวิชาการ

แนะแนวออนไลน์

อยากฟังพี่แนะแนวรีวิวคณะ – สาขา แบบ Exclusive Online

เลือกคณะที่โดนใจ สาขาที่ใช่แล้วลงทะเบียนจองคิวด่วน

จะฟังเดี่ยว ฟังกลุ่ม ก็ได้ทั้งนั้น!!!

REGISTER

Campus Visit

“เลือกอนาคต ต้องเลือกอย่างรู้จริง”

พาทัวร์สไตล์พี่น้องไปกับพี่แนะแนว ที่พร้อมแนะนำน้องๆ

บุกห้องเรียน และ กิจกรรม ที่จะทำให้คุณรู้จักกับ SPU

ในสถานที่จริง บรรยากาศจริง และ ได้ลงมือทำจริงอย่างมืออาชีพ

Campus Visit SPU คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด

REGISTER

ศิษย์เก่า