ทุน Influencer

ปีการศึกษา 2566

ทุนศิลปะการแสดง สนับสนุนทุนการศึกษา 100%

ทุน Influencer​

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต Content ในช่องทาง Social Media หรือมีทักษะด้านการแสดง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้นได้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุน 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ระดับปริญญาตรี ทุกคณะ / สาขาวิชา จำนวน 5 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ระดับปริญญาตรี สนับสนุนทุนการศึกษา 100 % ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร)

กำหนดการรับสมัคร

วันนี้ – 15 มี.ค. 2566        สมัครและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 11 ชั้น 2 
22 มี.ค. 2566                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
30-31 มี.ค. 2566            สอบสัมภาษณ์ 
12 เม.ย. 2566                ประกาศผล 
31 พ.ค. 2566                ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน “Influencer” 

หมายเหตุ

หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายใน 31 พ.ค. 2566 ทางมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

ระยะเวลาในการสมัคร  วันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566

สมัครผ่านอินเทอร์เนตที่เว็บไซต์  www.spu.ac.th/register.landing.php  ตามขั้นตอนดังนี้

เข้าเมนูสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php หรือ คลิกที่นี่

  1.  กรอกข้อมูลสมัครเรียน เลือกทุน Influencer (ข้อ6)
  2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
  3. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่ 7 -11 หรือ ตามธนาคารที่กำหนด
  4. ผู้สมัครติดต่อ ขอยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2

             ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น ทุกวัน

  1. ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม 6, ปวช. 3) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับ ม 6. ปวช. 3 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสีขนาด 4x6 เต็มตัว 1 รูป ครึ่งตัว 1 รูป 
  4. จัดทำ CIip VDO แนะนำตัวเอง 1 ขิ้น ความยาว 3 – 5 นาที โดยพูดถึงทักษะความสามารถพิเศษ ผลงานที่เป็นที่รู้จัก และเป้าหมายในชีวิต บันทึกลง Thumb drive
  5. แพัมสะสมผลงาน ที่ประกอบไปด้วย ภาพถ่าย ประวัติการทำงาน ผลงาน เกียรติบัตร เป็นต้น
  6. ใบเสร็จรับเงินการสมัคร

1. ระดับปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.3 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทางด้านการแสดงละคร ภาพยนตร์ ซีรีย์ การเต้น การร้องเพลง หรือ มีผลงานเป็นที่รู้จักใน Platform Online ต่างๆ รวมถึงมีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 300,000 Followers
3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่มีข่าวในเชิงลบอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการ
ได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้
2. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับการชดใช้ทุน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุน
จะต้องลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุนตามแผนการศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องมีผลงานทางด้านสายสื่อสารมวลชน
5. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย
6. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข เบื้องต้นมหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการศึกษาเป็น
การชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของ
เสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร : 02579-1111 
ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2) 
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด