ทุนนักกีฬา

ทุนนักกีฬา สนับสนุนทุนการศึกษา 100%

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ทุนนักกีฬา
1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.เป็น หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่าง ๆ
3.ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
4.ต้องมีหลักฐานความประพฤติ และผลงานทางดันกีฬาจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรสมาคมกีฬา หรือสโมสรต้นสังกัด
5.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา จำนวน 130 ทุน (รวมทุกชั้นปีระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปีการศึกษา  (ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567)       

– ระดับปริญญาตรี สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

– ระดับปริญญาโท สนับสนุน ทุนการศึกษา 100%  ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1.ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะอาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ
2.ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้นๆ จัดขึ้น เป็นต้น
3.เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดนักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามข้อบังคับกติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
4.มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษแก่นักกีฬาทุนทุกปี และหากถูกตัดสิทธิ์การให้ทุนนักกีฬายินดีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
5.ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่างรับทุนและในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬาต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 504
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2136, 2390, 2396 
หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!