ประกาศความเป็นส่วนตัว

PRIVACY POLICY

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (“มหาวิทยาลัย”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัย เนื่องจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับกล้องวงจรปิด

(Privacy Notice for CCTV)
—————————————————————————————

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (“มหาวิทยาลัย”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัย เนื่องจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นและมหาวิทยาลัยขอเรียนให้ท่านโปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้

(1) ฐานสัญญา (Contract)

เป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ

(2) ฐานความยินยอม (Consent)

กรณีจำเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการศึกษา  หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย

(4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ 

มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม

(5) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น

(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task) 

กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่มหาวิทยาลัย

(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

กรณีมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์การใช้บริการ ประกอบกับฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 


วัตถุประสงค์

ฐานการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมประเภทข้อมูล

1) เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน

1.1)  ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต : จำเป็นต่อการปกป้องประโยชน์สำคัญของท่าน หรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของท่านและของมหาวิทยาลัย

1.2)  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการรักษาความปลอดภัยของท่าน หรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของท่านและของมหาวิทยาลัย

2) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย รวมถึงทรัพย์สินของท่านและของมหาวิทยาลัย และพื่อป้องกันเหตุอันตรายอันอาจเกิดขึ้น ต่อผู้เข้าใช้อาคารสถานที่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

2.1)  ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต : จำเป็นต่อการปกป้องประโยชน์สำคัญของท่าน หรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของท่านและของมหาวิทยาลัย

2.2)  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการรักษาความปลอดภัยของท่าน หรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของท่านและของมหาวิทยาลัย

3) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในการสืบสวนสอบสวน ขัดขวาง ติดตาม ป้องกันและตรวจจับการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย

3.1)  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย


    มหาวิทยาลัยอาจจะใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะทำการประมวลผล

ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง รวมถึงภาพทรัพย์สิน เช่น ยานพาหนะ ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ภายใต้การควบคุมดูแลทั้งภายในและโดยรอบสถานที่ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา อาจทำให้การปฏิบัติตามสัญญาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

  1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งที่มาจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย ซึ่งไม่รวมถึงบริเวณที่อาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน โดยกล้องวงจรปิดจะทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และมหาวิทยาลัยจะติดตั้งป้าย ณ บริเวณทางเข้าและทางออกของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ท่านทราบว่าภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

  1. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 การเปิดเผย ส่ง หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผย ส่ง หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลภายนอก และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนี้

(1) หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(2) หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่างๆ เช่น สำนักงานตำรวจ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

(3) หน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

4.2 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด

บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากมหาวิทยาลัย จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย

  1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ มหาวิทยาลัยอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจำเป็นหรือกฎหมายกำหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามวัตถุประสงค์นั้น

  1. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม 

กรณีท่านให้ความยินยอมเพื่อให้มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมหาวิทยาลัย 

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอให้ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่กฎหมายกำหนด 

(5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่กฎหมายกำหนด 

(6) สิทธิในการขอรับ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มหาวิทยาลัยสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านเข้าใจได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัติโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น หรือมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด 

(8) สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

 มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www. spu.ac.th

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(2)  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บุคคลหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 1111, 0 2561 2222 หรือโทรสาร 0 2561 1720 หรือ E-mail : DPO@spu.ac.th