คณะบัญชี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีและภาษีอากรจะช่วยสร้างความมั่นคงในโลกธุรกิจ ​ แนะนำคณะ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จนกระทั่งในปีการศึกษา 2532 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมในขณะนั้นได้พิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นการเรียนการสอนเชิง วิชาชีพเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีมติให้สถาปนาสาขาวิชาการบัญชีเป็นคณะๆ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ...

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

7 วันสุดท้าย! รับทุนสูงสุด ...

7 วันสุดท้าย! รับทุนสูงสุด 15,000 บาท* เมื่อสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ...

SPU ต้อนรับ ม.แม่ฟ้าหล...

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ...

รีวิวสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

สำหรับในประเทศไทยนั้น การจัดการโลจิสติกส์กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากของหลายๆ ...

รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ...

หลายๆ คนมองภาพธุรกิจการบินจำกัดอยู่เพียงบนเครื่องบินเท่านั้น ...

ม.ศรีปทุม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ...

มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดมา ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การบัญชี

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูล ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักบัญชี
- พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
- นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
ฯลฯ

การบัญชี เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, วันอาทิตย์)

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูล ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักบัญชี
- พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
- นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
ฯลฯ

International Accountancy (New!)

The international accounting program at Sripatum University offers theoretical foundation, practical knowledge, and skills practices in the real business environment. Sripatum’s School of Accountancy produces graduates that are ready to join the international workforce in both public and private sectors.

จุดเด่น

- Taught by highly experienced accounting professionals from the industry
- In collaboration with Revenue Department and Department of Business Development, we continually offer multi-level training programs to enhance our student's skills in accountancy.
- Students will have opportunity to join the cooperative program working with leading business firms to gain maximum exposure and experience in the marketplace prior to their graduation
- 100% Employment rate, and over 80% of students are hired before graduate

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- Accountant
- Employees of commercial banks or financial institutions
- Financial analysts, stock and security analysts, and investment analysts
- Tax auditors
- Internal auditors
- Accounting system design specialists
- Certified Public Accountant
- Employees of government agents and state enterprises
- Lecturers or teachers in the Accounting higher diploma programs
- Accounting and tax consultants
- Entrepreneur

บัญชีมหาบัณฑิต (M. Acc)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารทางด้านบัญชี นักวิชาการด้านบัญชี และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
-เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยนชาญในวิชาชีพการบัญชีขั้นสูงและมีความสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและทำการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
-เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างแน่วแน่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจของชาติให้มีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าสืบไป
-เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป้นการช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้แก่ผู้ศึกษา
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นในการที่จะสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานและสู่สังคม

จุดเด่น

- สร้างผู้บริหารระดับสูงทางด้านการบัญชีและการเงินให้องค์กร
- มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา จาคภาครัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
- มีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ
- นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถนำมาเก็บชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development : CPD)
- ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและต้องการศึกษาปริญญาที่ 2 สามารถเทียบโอนได้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ไม่จบปริญญาตรีทางบัญชีสามารถเข้าศึกษาต่อได้
- ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี เรียน เสาร์ - อาทิตย์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CEO)
- เป็นผู้ประกอบกิจการตนเอง : เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี
- ปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน, ด้านการสอบบัญชี, ด้านการตรวจสอบภายใน, ด้านภาษีอากร และด้านสารสนเทศทางการบัญชี
- เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(Ph.D. Accountancy)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารทางด้านบัญชี นักวิชาการด้านบัญชี และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความเป็นผู้นำ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
- มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการบัญชีให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
- มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
- มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านบัญชีจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
- มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบัญชี ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

จุดเด่น

- สร้างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ สามารถสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ
- มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละรายวิชาจากภาครัฐ เอกชน สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
- มีคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดระหว่างจัดทำวิทยานิพนธ์
- นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development : CPD)
- รับทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบัญชีหรือเทียบเท่า และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
- ผู้ประกอบกิจการตนเอง อาทิ เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี
- ที่ปรึกษา อาทิ ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน ด้านบัญชีบริหาร ด้านการสอบบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านภาษีอากร และด้านสารสนเทศทางการบัญชี
- อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ฯลฯ

ผลงานนักศึกษาและคณะ

รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ...

นายพิฐฒิพุฒ พุฒธาธร นายธนากร หมื่นแก้ว และ นางสาวพฤศชา สุวรรณมารี นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ...

รางวัลชมเชย และรับใบ Certificate ประเภทโปรแกรม Excel, Power Point

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม #รับรางวัลระดับชาติ -รางวัลชมเชย (Gold Level Certificate) ประเภทโปรแกรม MS Excel 2016 นาย ธนากร หมื่นแก้ว -รางวัลชมเชย ...

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อการเปิดเผยข้อมูลความเสี่...

บัญชีมหาบัณฑิต / การค้นคว้าอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ ...

บัญชีมหาบัณฑิต / การค้นคว้าอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ...

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

นักบัญชีและการเงิน
นางสาวสกุณา มาอู๋ : ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
นักบัญชีบริหารสถานีร้านค้า
นางสาวณิภัทธ์ศา จงศิริโรจน์กุล : นักบัญชีบริหารสถานีร้านค้า บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
Consultant I
นางสาวรวีวรรณ กิจโป้ : Consultant I บริษัท เบเคอร์ทิลลี่ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญงานบริหารพันธมิตรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
นางสาวมาธวี นิลสอน : ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญงานบริหารพันธมิตรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA
หนึ่งฤทัย รุ่งเรือง : ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA บริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคานท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ
นางสาวมลธิรา ชิตกุล : ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2557, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ร้อยโทตะวัน สุรินโต : นายทหารการเงิน สังกัดกองพันทหารราบที่ 3
เจ้าหน้าที่ ระดับ 5 สาขาชุมพร สำนักงานเขต 23 ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการสินเชื่อ (CAO)
นางสาวสุณิสา โกฏวิเชียร : เจ้าหน้าที่ ระดับ 5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (Asset Control Expert)
นายภากร บุญมาก : ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน
นางสาวอทิรา โสตโยม : ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558, นักบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงนภัส ใจจร : ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2558, (CPIAT)
นางสาวปาริชา ปิสิตโร : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รายงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นางสาวภัทรวดี ไตรปักษ์ : ตำแหน่ง Assistant Vica Pressident Accounting Private Fund
นางสาวสร้อยเพชร ลิสนี : อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต, รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น
นายศิลา ครุฑใจกล้า : ตำแหน่ง ดูแลด้านบัญชีและการเงิน บริษัท หนองจอกร่วมมิตรเดินรถ จำกัด
สมุห์บัญชี
นางสาวสุณิสา เสริมชื่อ : ตำแหน่ง สมุห์บัญชี บริษัท พาร์คแอนด์การ์เด้น จำกัด
นักบัญชี
นางสาวแสงระวี บุลประเสริฐ : ตำแหน่ง นักบัญชี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวประวีณา เกษศรี : ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยนายทหารบัญชี กรมพลาธิการทหารบก
ร้อยตรี พีรภาส เต็มพร้อม : ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารบัญชี กรมพลาธิการทหารบก
คุณอนุนุช วรรณสุทธิ์ : ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงาน(GL) บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด
ผู้อำนวยการ
นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ : ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ : ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายในฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ทส.)
กองบัญชี ประจำแผนกเงินนอกงบประมาณ
ร้อยโทหญิง ดุษณีย์ สิกพันธ์ : นายทหารกรมการเงินทหารบก, ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (CPA)
กรรมการผู้จัดการ
นายพิเชษฐ์ โสภาพงษ์ : ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิเชษฐ์ พันทวีการบัญชี จำกัด
นักบัญชีทรัพย์สิน
นายสุพล วงสีทา : นักบัญชีทรัพย์สิน บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
นักบัญชี
นางสาวอัมรา เพียรบูชา : นักบัญชี บริษัท เอฟ.เอฟ.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้อำนวยการอาวุโสสายสนับสนุน 2
นางเพ็ญศรี เดชติงเอง : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน แคปปิตอล จำกัด
นักตรวจสอบภาษี
นางสาวสุญาณี วจีสัจจ์ : นักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นักการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ เกตุกระจ่าง : นักการเงินและบัญชี มณฑลทหารบกที่ 15 (ค่ายรามราชนิเวศน์)วังบ้านปืน
นักบัญชีต้นทุน
นายณัฐวัฒน์ หงษ์แสงแก้ว : นักบัญชีต้นทุน บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต จำกัด
พนักงานเจ้าหน้าบัญชี
นางสาวศิริวรรณ ลาภอาสา : พนักงานเจ้าหน้าบัญชี AIRSERVE CO., LTD. (BAGS) ของสนามบินดอนเมือง
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
นางสาวศริตา สุขา : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท RSM Audit Services (Thailand) Limited
นักบริหารบัญชีและต้นทุน
นายธวัชชัย เพชรสุริยา : นักบริหารบัญชีและต้นทุน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด(มหาชน)

เครือข่าย