#Dek65 รีบสมัครเรียนㆍ ด่วน! ก่อนปิดรับ รับทุน SPU โควตา สูงสุด 10,000 บาท*วันนี้ - 15 ส.ค. 65 *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ทุน SPU โควตา 65

ทุน SPU โควตา 65 : คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียน ทุน SPU โควตา ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท
*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท
*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!