แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งในปี พ.ศ. 2511  ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยไทยสุริยะ” โดยใช้พื้นที่อาคาร 2 ชั้น1 ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานการคลัง ใช้ชื่อ ว่าแผนกการเงิน ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น L และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานทรัพย์สิน   และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างการจัดองค์กรมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการประชุมครั้งที่ 5/ 2546 และประกาศใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2546 โดยให้ “สำนักงานทรัพย์สิน” เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานการคลัง”