ทุน SPU ตัวจริง

ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 

สนับสนุนทุน 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา
*ยกเว้นคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

กำหนดการสมัคร : 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565       สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมเรียงความ 1 หน้า A4  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65
(เรียงความอธิบายตัวตนและความเป็น “ตัวจริง” ที่ต้องการนำเสนอ ระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล)

18 มกราคม 2566                 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

24 – 25 มกราคม 2566          สอบสัมภาษณ์

31 มกราคม 2566                ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

21 กุมภาพันธ์ 2566             ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “ทุน SPU ตัวจริง”

*หมายเหตุ 

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ

1. สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ พร้อมเรียงความ
4. นำส่ง Portfolio และเรียงความ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

    • นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
    • นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า ยื่นทุน SPU ตัวจริง)
    • นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
    • นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB ผ่าน คลิก

1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร
7. เรียงความอธิบายตัวตนและความเป็น “ตัวจริง” ที่ต้องการนำเสนอ ระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุน SPU ตัวจริง

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4