ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

คุณสมบัติผู้รับทุน : ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

1.เป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

สนับสนุนทุนการศึกษา 100%  ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมือสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมือสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที  
4.สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
5.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน

หมายเหตุ คำใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือคำธรรมเนียมการศึกษา เช่น คำประกัน ของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ตำราเรียน คำทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1.ผู้ที่ใด้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะลม เมื่อสิ้นภาค การศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมด สิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!