คณะศิลปศาสตร์

เมื่อโลกยุคปัจจุบันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ความรู้ทางภาษาจึงเป็นเหมือนอาวุธลับที่จะช่วยให้คุณเปิดโลกกว้างและทลายกำแพงความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ช่วยให้การสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น พูดง่ายๆ ว่าใครเก่งภาษา ไม่ตกงานแน่นอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื่อเข้าใจภาษาให้ลึกซึ้งถึงแก่น เสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

​วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ สาขาธุรกิจการบิน จัดงานสัมมนา ...

บัญชี ศรีปทุม เน้นพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ...

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการฝึกอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม ...

SPU Smart Lawyer : Smart Training ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “SPU ...

SPU ร่วมใจสามัคคีทำบุญตักบาตร ...

วิทยาลัยโลจิสติกส์แอนด์ซัพพลายเชน และ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ...

สาขาออกแบบภายใน เชิญ 8 ผู้ทรงคุณวุฒิ ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน เ...

สัมผัสชีวิต “นักศึกษาต่างแดน” ...

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยที่สุดเท่าที่เคยได้เห็นค่ะ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน แม้แต่ภูมิภาคอาเซียน ก็ยังกำหนดให้ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสารทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้หลังเปิดเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิก AEC ยังสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ทำให้ประชาชนของประเทศสมาชิกจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันได้โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือในทางธุรกิจ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลักสูตรเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ฝึก ทักษะในห้อง Lab ภาษา ที่ทันสมัยด้วยระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่ ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจข้าม วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ยุค AEC

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานแปล
- ล่าม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานประจำสายการบิน
- พนักงานโรงแรม ครู อาจารย์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว
- เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา
ฯลฯ

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เนื้อหาตรงกับความต้องการและได้รับความรู้ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ และนอกจากจะเน้นหลักทฤษฎีทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเสริมทักษะในด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาที่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้แก่
- ล่าม
- นักแปล
- เลขานุการ
- มัคคุเทศก์
- พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- เจ้าหน้าที่โรงแรม
- เจ้าหน้าที่สายการบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือภาคพื้น
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ฯลฯ

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ ประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการเรียนภาษาจีนนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

(1) พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
(2) พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
(3) พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
(4) นักแปล ล่าม
(5) นักเขียน
(6) เลขานุการ
(7) พนักงานต้อนรับ
(8) ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
(9) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
(10) มัคคุเทศก์ภาษาจีน
(11) ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
(12) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
ฯลฯ

ผลงานนักศึกษาและคณะ

ประชุมทีมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ประชุมทีมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เพื่อเตรียมการออกนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาเรื่องการเขียนหัวข้อรายงานและเขียนหัวข้อโครงงาน ...

ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาการประชุมทา...

ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาการประชุมทางวิชาการฯ ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำ้นินการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ...

อ.เก่ง รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL – Thailand Award) ประจำปีการศึกษา ...

อ.เก่ง รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL – Thailand Award) ประจำปีการศึกษา 2558

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หารือเพื่อลงนาม MOU กับมัลดิเวียนแอร์ไลน์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หารือเพื่อลงนาม MOU กับมัลดิเวียนแอร์ไลน์

ศิษย์เก่า

  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์  
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
อาทิตยา ศรีนวลนัด (EBC41) เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์  
Emirates Airlines(United Arab emirates) as a cabin crew
ธนัทภัทร วีระชาติ (EBC41) Emirates Airlines(United Arab emirates) as a cabin crew
  ศิษย์่เก่าคณะศิลปศาสตร์  
Export Sales
ดนิตา เขียมอิ่ม (EBC 47 )Export Sales
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและฝ่ายต่างประเทศ : โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศศิธร โมคกุล (EBC41) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและฝ่ายต่างประเทศ : โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
Customer Service Agent
รชต ไชยเรือน (EBC44)Customer Service Agent
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์   
ข้าราชการครู สายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียน บ้านอ่างทอง
หทัยรัตน์ ชินบุรารัตน์ (EBC47)ข้าราชการครู สายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียน บ้านอ่างทอง
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์  
Flight Attendant China Airlines
ไทรทิพย์ ยูรประถม (EBC53)Flight Attendant China Airlines
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์  
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิยดา สุดาทิพย์ (EBC50) อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านรับซื้อเศษโลหะทองเเดงอลูมิเนียมทุกชนิดชื่อบ.รุ่งเรืองโลหะกิจ
ดวงดาว ปัจฉิม (EBC47) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านรับซื้อเศษโลหะทองเเดงอลูมิเนียมทุกชนิดชื่อบ.รุ่งเรืองโลหะกิจ
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   
ผู้ช่วยนักการศึกษา (Assistant Educator)
ศีภัส ศรีอักษร ไลอร่า (EBC48) ผู้ช่วยนักการศึกษา (Assistant Educator)
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์   
Secretary
พิมพิชชา แก้วชุ่ม (EBC41) Secretary
  ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์  
เจ้าของกิจการ บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
สวรส ล้อมหทัย (EBC41) เจ้าของกิจการ บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
  ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  
ครูสอนภาษาอังกฤษ และเลขานุการศูนย์ภาษาต่างประเทศ (Darasamutr Global Study Centre)
กรกมล ศรีอักษร วงศ์คำ (EBC48) ครูสอนภาษาอังกฤษ และเลขานุการศูนย์ภาษาต่างประเทศ (Darasamutr Global Study Centre)
  ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์  
รับราชการครู ที่โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นาตยา สวาศรี (EBC47) รับราชการครู ที่โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขา  
Export Sales (Exact Intertrade Co.,ltd)
จามจุรี กล้าหาญ (EBC47)Export Sales
  ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์  
ประกอบธุรกิจร้านนวดไทย Manda Thai Massage Munich ที่นครมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ดวิษ (ธีรยุทธ) ดวงบัณฑิต (EBC41)ประกอบธุรกิจร้านนวดไทย Manda Thai Massage Munich ที่นครมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง