วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

โลโก้คณะ ปรัชญา นวัตกรรม สร้างสรรค์ความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการแก่คณาจารณ์บุคลากรนักศึกษาชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำความรู้ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ Chosan ...

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

นักศึกษาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ...

ขอแสดงความยินดีกับน้องก้าว ฐานชนม์ ยาวิละ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ...

สำนักงานประกันคุณภาพ จ...

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...

ปักธง‘วิทยาลัยการบินและคมนาคม’ ...

ขณะที่การผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การบินในภูมิภาคอาเซียนยังคงเดินหน้าต่อไป ...

นิเทศศาสตร์ SPU เชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติ ...

คณะนิเทศศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติ ...

ก้าวแรกกับการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ...

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี

การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศีปทุม นั้นไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เปิดสอน ภาคปกติ ภาคค่ำา ภาคเสาร์-อาทิตย์ 5 กลุ่มวิชา
• การตลาด
• การเงินการลงทุนและการประกันภัย
• การจัดการองค์การสมัยใหม่
• การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักธุรกิจ/ ทำธุรกิจส่วนตัว
การเรียนจบบริหารจะทำให้เรารู้หลักพื้นฐานขั้นต้นในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เพราะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักการวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอน และหลักการตัดสินใจซึ่งความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะทำให้เรามีพื้นความรู้ในการสร้างธุรกิจของตัวเองที่จะทำให้เราตั้งตัวได้เร็วอย่างมีหลักการ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ผู้ที่จบจากคณะบริหารสามารถทำงานบุคคล งานการตลาด งานสินเชื่อ ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนได้ ด้วยความรู้ที่หลากหลายทำให้งานของผู้ที่เรียนจบคณะนี้มีไม่จำกัด

นักการธนาคารและนักลงทุน
หากคุณเรียนจบบริหารสาขาการเงิน คุณจะสามารถบริหารเงินอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงินการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการจะไปทำงานบริการด้านการเงิน งานบริหารสินเชื่อ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานการธนาคาร งานลงทุน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน

นักการตลาด
หลักสูตรในคณะบริหารสาขาการตลาดที่สอนให้เรารู้จักเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค เรียนการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกวิจัยการตลาดและการส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการวางแผนทางการตลาด จะทำให้คุณสามารถทำงานการตลาด งานวิจัยการตลาด งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานการขายที่ประสบความสำเร็จได้

ผู้จัดการในองค์กร
เมื่อคุณจบจากคณะบริหารมา และหมั่นฝึกฝนทักษะในการทำงานอยู่เสมอ ใฝ่รู้ ขยัน ตั้งใจในการทำงาน คุณจะสามารถเป็นผู้จัดการในหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณทำอยู่ได้อย่างแน่นอน

งานฝ่ายบุคคล
เรียนคณะบริหารสมัครงานอะไร คณะบริหารจะทำให้เราได้เรียนรู้หลักการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ จัดการฝึกอบรม พัฒนา ประเมินผลงานบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถใช้ไอเดียของเรามาวางแผนกำลังคน จ่ายค่าตอบแทน และทำแรงงานสัมพันธ์ได้ ซึ่งอาชีพที่ต่อยอดจากการเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน เป็นต้น
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทางเลือกในอาชีพสำหรับคนที่จบคณะบริหารซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอย่างไม่จำกัด เพราะคณะบริหารถือเป็นศาสตร์วิชาความรู้ที่เป็นที่ต้องการในองค์กรต่าง ๆ ในหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ แผนกเสมอมาและแม้กระทั่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สภาวะการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัฒน์ ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์การต่างๆ ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการองค์การให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเกินความหวังของลูกค้าและ ผู้รับบริการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จึงเป็นคำตอบสำหรับผู้บริหารที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักบริหารจัดการระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อ รองรับความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
เปิดสอน ภาควันอาทิตย์ 6 กลุ่มวิชา
เวลาเรียน 09.00-20.30 น.

1. การจัดการการบิน (Aviation Management)
2. การจัดการธุรกิจขายตรง (Direct Marketing Management)
3. การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality Tourism Management)
4. จิตวิทยาการบริหารองค์การ (Organizational Management Psychology)
5. การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail and Franchise Business Management)
6. การจัดการธุรกิจการกีฬา (Sports Business Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารคนภายในองค์กรเป็นเรื่องที่ยาก เพราะคนที่อยู่ในองค์กรมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของอายุ พฤติกรรม ทัศนคติ แนวคิด วิธีการทำงาน ความต้องการสิ่งตอบแทนจากการทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิต ยิ่งเข้าสู่ยุคที่คนเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างเสรี ยิ่งทำให้คนในองค์กรเกิดความหลากหลายมากขึ้นทั้งด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรม ทำให้การบริหารคนเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก ประกอบกับการบริหารคนต้องตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรทันต่อสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอล ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงตอบโจทย์ดังกล่าวให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่สามารถเป็นคู่คิดด้านคนให้กับ CEO รู้วิธีวางแผน สรรหาและคัดเลือกคนให้ได้คนเก่ง คนดีเข้าสู่องค์กร ดูแลคนเหล่านี้อย่างรู้เขารู้เรา สอนและพัฒนาเขาให้เป็นคนเก่ง รู้วิธีธำรงรักษาคนเก่ง คนดีให้อยู่กับองค์กรได้นาน ๆ รู้จักจูงใจ ใช้งานคนเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ทิศทางที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนบรรลุเป้าหมายขององค์กรในที่สุด

จุดเด่น

- เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้สอนมีทั้งนักวิชาการ คณาจารย์ ด้าน HR ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การ นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสายงาน HR
- มีรูปแบบการเรียนการสอนเน้นแนวคิด ทฤษฎี โมเดล เครื่องมือด้าน HR สมัยใหม่ และรับฟังประสบการณ์ตรงจากการบริหารในสายสายงาน HR วิเคราะห์กรณีศึกษาองค์กร ทั้งจากไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน
- เป็นหลักสูตรที่ผู้สอนมีประสบการณ์ตรงในสายงาน HR จากหลากหลายองค์กรชั้นนำ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในองค์กรได้ทันที
- เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิด HR เชิงรุก ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปิดประตูสู่อาเซียน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการในธุรกิจทั่วไปที่มีลูกน้องออกจากงานมาก เรียนจบแล้ว สามารถดูแลลูกน้องให้ได้ใจทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
จากผู้บริหารองค์การ เรียนจบแล้วนอกจากเป็นผู้บริหารองค์การแล้ว ยังสามารถเป็นวิทยากรด้าน HR ที่ปรึกษาองค์การ รับงานอิสระ ทำบริษัทฝึกอบรม
จบป.โท ป.เอก สาขาอื่นแล้ว แต่มีความสนใจด้าน HR จึงมาเรียน จบแล้วสามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ เป็นวิทยากรด้าน HR ได้
จากป.ตรี สาขา HR เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้าน HR จึงมาเรียน จบแล้วมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ด้าน HR
จากป.ตรี สาขาอื่นแต่ต้องมาทำงานด้าน HR หรือ ไม่ได้ทำงานด้าน HR แต่มีความสนใจอยากจะทำในอนาคตจึงมาเรียนเพื่อพูนความรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้สอนและผู้เรียนที่ทำงานด้าน HR จบแล้วสามารถทำงานทางด้าน HR ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นต้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี
การบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• คณาจารย์พร้อมให้คำ ปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปัจจุบันการบริหารและการจัดการธุรกิจมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ เพื่อรองรับการภาวะการแข่งขันรอบด้านทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการไร้พรมแดน การรวมกลุ่มทาง ด้านการค้า การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา และสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผ่านกระบวน การทางการศึกษา ดังนั้น นักบริหารจึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับศาสตร์และ ศิลป์ในด้านบริหารและการจัดการเป็นอย่างดีจึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ได้ โดยจะสามารถส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เน้น คุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจมาใช้ในการ บริหารองค์กรพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเสนอแนวคิด และวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในองค์การ สภาพการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่ต้องการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าาจะเป็นด้าน การผลิต การตลาด การเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรด้านบุคคล เพื่อรองรับ กับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในการบริหารทางธุรกิจ เป็นการบริหาร จัดการที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ของผู้บริหาร ทั้งจากทฤษฎี และการปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหาร มืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เปิดสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ 9 กลุ่มวิชา 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3. การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ (Private and Public Management) 4. การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 5. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 6. การเงิน (Finance) 7. การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) 8. การจัดการธุรกิจกีฬา (Sport Business Management) 9. การจัดการธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Management)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการบริหารการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบของการปฏิรูปการบริหารศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงาน
(2) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
(3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
(4) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
(5) มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้บริหารหน่วยงานในสถานศึกษา
- นักบริหาร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
- นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
- นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
- อาจารย์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สังคมยุคใหม่เป็นสังคมที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” ที่ต้องเผชิญหน้าและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
การศึกษาในระดับสูงที่ประกอบไปด้วย “กรอบวิชาการ” และ “องค์ความรู้ เชิงคลาสสิค ยังมีความจำเป็นอยู่มากเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันการกำหนดแนวคิดหรือ “ระบบความคิด” และทิศทางในกรอบใหม่ เพื่อกำหนดเทคนิคกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่” มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด เราจึงเพียรพยายามกำหนดทิศทางและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับประยุกต์ใหม่ในองค์กร หน่วยงาน และสังคมวงกว้างในที่สุด

จุดเด่น

1. สร้างนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ
2. มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
3. สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับภาคประชาสังคมที่นับวันตื่นตัวและเรียกร้องสิทธิมากขึ้น
4. วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูและผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศ
6. เตรียมความพร้อมให้สามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ course work
7. มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

  CEO หมื่นล้าน   
จันทอน สิดทิไช รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน
  ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing   
กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
  CEO บริษัทสอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด  
เทพ สอนเจริญกุล เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด
   สุดยอดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด  
ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง