วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เป็นหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ และการจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในระดับสูง ปรัชญา การผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! ...

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ...

สุดเจ๋ง! เด็กดิจิทัลมีเดีย ...

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ...

นศ.ดิจิทัลมีเดีย SPU เรียนรู้ ...

คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ...

ม.ศรีปทุม ผู้แทนมหาวิทยาลัยไทย ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ...

นศ.บริหารธุรกิจ SPU บุก บริษัท ...

อาจารย์อภิชญา พิภวากร อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ...

ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี ...

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดี ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย       :   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :   Master of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :  บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.B.A. 

เปิด 5 กลุ่มวิชาความสนใจ
• การจัดการองค์การองค์การสมัยใหม่  
• การเงินและการลงทุน 
• การตลาดเชิงกลยุทธ์ 
• บูรณาการการจัดการธุรกิจ 
• โลจิสติกส์และโช่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม

เวลาในการศึกษา
ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 4 วัน เวลา 13.00 - 16.00 น.)
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.)


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
• ภาคปกติ 180,000.-  บาท (แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา)

• ภาคเสาร์-อาทิตย์ 200,000.-  บาท  (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

 

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 5 กลุ่ม เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC
• คณาจารย์พร้อมให้คําปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (ตามหลักสูตร)

ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วยปัญญาและคุณธรรมและการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น ไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์ การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A.  

การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วย  ปัญญา  และคุณธรรมและการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  โดยใช้ทรัพยากรภายนอกและความร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และด้วยสภาวการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ บุญสนอง
ดร.บุญยเกียรติ โชควัฒนา
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ดร.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย       :  หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Modern Organizational Management
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)        :  หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)         :  จ.อ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Master of Modern Organizational Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.Org.M.

เปิด 9 กลุ่มวิชาความสนใจ
• จิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
• การจัดการธุรกิจข้ามชาติ
• ดิจิทัลกับการจัดการธุรกิจ
• การจัดการภาครัฐและเอกชน
• การจัดการธุรกิจสื่อและดิจิทัล (คณะนิเทศศาสตร์)
• การจัดการไมซ์และอีเว้นท์ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ)
• การจัดการวิศวกรรมและโครงการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
• การจัดการธุรกิจความปลอดภัยทางการบินและการคมนาคม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม)
• การจัดการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระยะเวลาในการศึกษา 
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม


เวลาในการศึกษา
เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.30 น.


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
180,000.- บาท (36 หน่วยกิต) 
(แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

จุดเด่น

การจัดการโดยเน้น คน-งาน-ระบบ เป็นความสมบูรณ์
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับธุรกิจ

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

• เรียนรู้ผ่าน Case Study ด้านการจัดการจากองค์กรชั้นนำ โดย Guru ด้านการจัดการ (การจัดการเชิงรุก)
• เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร
• เปิด 9 กลุ่ม เพื่อสร้างความเป็น Professional 
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบเร็วภายใน 1 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการองค์การ ทั้งองค์การที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการองค์การจากโลกตะวันตกและตะวันออกไปใช้ในการจัดการองค์การต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

น.อ.หญิง ศ.ดร.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ดร.วิทยา ประยงค์พันธ์
ดร.สมชาย หัชลีฬหา
ดร.พัชราภา ภักดีรัตน์
ดร.วัชรพจน ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.ชัยนรินทร์ ธีรไชยพัฒน์
ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์
ดร.ภาณี เชาว์ปรีชา
ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย
ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร
ดร.ปุญณภณ เทพประสิทธิ์
ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล
อาจารย์สมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์
คุณเอกราช ศาลยุติเดช
คุณภาณี เสถียรพจน์
และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ จากภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
 
180,000.-  บาท (36 หน่วยกิต)

(แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

 

• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ดร.จักรี ไชยพินิจ
ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์
ดร.ชฎิล โรจนานนท


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในปีแรกเปิดดำเนินการ มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนในสังกัดทุกคน หลังจากผู้อำนวยการคนแรกได้ลาออกคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรจนกระทั่งปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่ง ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมหลายประการ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนสอนในหลายด้านด้วยกัน ในด้านนักศึกษา มีนักศึกษาสามารถนำผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557  ในด้านอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการประเทศอินโดนีเซียและมีผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาตินอกจากนั้นหลักสูตรเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจนหลักสูตรมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสร่วมเข้ารับการอบรมในสายงานที่ปฏิบัติมากขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการนำแนวคิด ทฤษฎีการบริหารต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งการพัฒนาองค์การและงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารทั้งแนวคิดและเทคนิควิธีการบริหาร เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบการสอน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามความสนใจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของผู้เรียนและในอีกด้านหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร             
ภาษาไทย       :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา               
ชื่อเต็มภาษาไทย       :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย        :   บธ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Doctor of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :   D.B.A.

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม


เวลาในการศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
630,000.- บาท (60 หน่วยกิต)

(แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา ภาคละ 70,000 บาท)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

จุดเด่น

• ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำ นาญและสามารถนำ ข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกุร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ บุญสนอง
ดร.บุญยเกียรติ โชควัฒนา
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ดร.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)       :  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Educational Administration)    
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Educational Administration)


ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม


เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
500,000.-  บาท (60 หน่วยกิต)

(แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่ ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” มีภาวะผู้นำที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

  CEO หมื่นล้าน   
จันทอน สิดทิไช รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน
  ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing   
กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
  CEO บริษัทสอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด  
เทพ สอนเจริญกุล เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด
   สุดยอดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด  
ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ดร. สรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท
  เชื่อว่าเราสำเร็จเราจะสำเร็จ รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ  
รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ
ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ
  ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เรือตรีหญิง ประภัสสร กาญจนะ
   พิสิฐ คณาธารทิพย์ งานอิสระ ด้าน E-Commerce  
งานอิสระ ด้าน E-Commerce
พิสิฐ คณาธารทิพย์ งานอิสระ ด้าน E-Commerce
  ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่  
ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่
ทิติยา ปิยะวาทิน ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่
   กิตติพงษ์ แก้วมา ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)  
กิตติพงษ์ แก้วมา ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
   สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์ Senior System Analyst. / true corporation  
สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์ Senior System Analyst. / true corporation
  ฐีลดา สว่างไสว Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ฐีลดา สว่างไสว Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  
กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
  ดร.มนัส ตั้งสุข พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2561  
ดร.มนัส ตั้งสุข พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2561
  พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์ ​รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1  
พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์ ​รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์ ​รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
  ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  Bouasaveng Manikhong Corporate Strategy Director Petro Trade ( PTL ) Student, Doctor of Business Administration  
Bouasaveng Manikhong Corporate Strategy Director Petro Trade ( PTL ) Student, Doctor of Business Administration
Bouasaveng Manikhong Corporate Strategy Director Petro Trade ( PTL ) Student, Doctor of Business Administration
  ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน  
ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
  ดร.พัชรมน รักษพลเดช ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ TDLE Bags Manufacturer และ Freelance Digital Marketing  
ดร.พัชรมน รักษพลเดช ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ TDLE Bags Manufacturer และ Freelance Digital Marketing
ดร.พัชรมน รักษพลเดช ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ TDLE Bags Manufacturer และ Freelance Digital Marketing
  ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัด  
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัด
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัด
  คุณคิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง  
คุณคิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
คุณคิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
  ดร.กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด  
ดร.กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
ดร.กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
  ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น  
ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
  คุณทิวาพร สำเนียงดี ธุรกิจส่วนตัว  
คุณทิวาพร สำเนียงดี ธุรกิจส่วนตัว
คุณทิวาพร สำเนียงดี ธุรกิจส่วนตัว
  เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม ธุรกิจส่วนตัว  
เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม ธุรกิจส่วนตัว
เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม ธุรกิจส่วนตัว
  น้ำฝน สีสงค์ หัวหน้างานสารบรรณและพัสดุ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  
น้ำฝน สีสงค์ หัวหน้างานสารบรรณและพัสดุ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
น้ำฝน สีสงค์ หัวหน้างานสารบรรณและพัสดุ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
  พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานกรรมการบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานกรรมการบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานกรรมการบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  คุณธนิดา ภูสุวรรณ์ ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
คุณธนิดา ภูสุวรรณ์ ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณธนิดา ภูสุวรรณ์ ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ร.ต.หญิง รัชพร ไวทยกุล นายทหารวิเคราะห์ค่าตอบแทน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม /เจ้าของธุรกิจสอนพิเศษ  
ร.ต.หญิง รัชพร ไวทยกุล นายทหารวิเคราะห์ค่าตอบแทน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม /เจ้าของธุรกิจสอนพิเศษ
ร.ต.หญิง รัชพร ไวทยกุล นายทหารวิเคราะห์ค่าตอบแทน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม /เจ้าของธุรกิจสอนพิเศษ
  ด.ต.ชัยสิทธิ์ ทองวิเศษ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหวัดเลย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ด.ต.ชัยสิทธิ์ ทองวิเศษ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหวัดเลย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ด.ต.ชัยสิทธิ์ ทองวิเศษ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหวัดเลย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  คณทัณฑิกา แก้วนพรัตน์ เจ้าของธุรกิจ โรงงานตัดแต่งพืชผกผลไม้  
คณทัณฑิกา แก้วนพรัตน์ เจ้าของธุรกิจ โรงงานตัดแต่งพืชผกผลไม้
คณทัณฑิกา แก้วนพรัตน์ เจ้าของธุรกิจ โรงงานตัดแต่งพืชผกผลไม้
  วีรภัทร นุกูลกิจ Senior Project Executive  
วีรภัทร นุกูลกิจ Senior Project Executive
วีรภัทร นุกูลกิจ Senior Project Executive
  สันติ กระแจะจันทร์ CEO บริษัทมาสเตอร์ ทาวเวอร์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัทเดอะ ทาวเวอร์ จำกัด  
สันติ กระแจะจันทร์ CEO บริษัทมาสเตอร์ ทาวเวอร์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัทเดอะ ทาวเวอร์ จำกัด
สันติ กระแจะจันทร์ CEO บริษัทมาสเตอร์ ทาวเวอร์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัทเดอะ ทาวเวอร์ จำกัด
  อัจฉริยามล วัชรพรภูวดล ธุรกิจส่วนตัว  
อัจฉริยามล วัชรพรภูวดล ธุรกิจส่วนตัว
อัจฉริยามล วัชรพรภูวดล ธุรกิจส่วนตัว
  กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  พีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ  
พีระพันธ์ เหมะรัต
พีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง