วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

โลโก้คณะ ปรัชญา นวัตกรรม สร้างสรรค์ความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการแก่คณาจารณ์บุคลากรนักศึกษาชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในระดับสูง ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

Story สร้าง Brand "แรงบันดาลใจเป็นแค่ชนวน ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟัง Power ...

Tech Talk Season 2 #9 เปลี่ยนการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

อาจารย์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา ...

แข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ...

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา (...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ...

เชิดชูคนดี! ม.ศรีปทุม มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น ไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A.  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เปิดสอนภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์
5 กลุ่มวิชา
• การตลาด
• การเงินการลงทุนและการประกันภัย
• การจัดการองค์การสมัยใหม่
• การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียนดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ดังนี้
1. ทำงานในตำแหน่งงานบริหารขององค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  อาทิ 
- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลวางแผน ให้คำปรึกษา
- ฝ่ายการตลาด 
- ฝ่ายขาย 
- ฝ่ายสนับสนุนการผลิต 
- ฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์ 
- ฝ่ายจัดซื้อจัดหา เป็นต้น
2. เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
3. เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ
 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ตำรวจ นักวิจัย หรืออาจารย์ มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สภาวะการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัฒน์ ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์การต่างๆ ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการองค์การให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเกินความหวังของลูกค้าและผู้รับบริการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จึงเป็นคำตอบสำหรับผู้บริหารที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักบริหารจัดการระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เปิดสอนภาควันอาทิตย์ 6 กลุ่มวิชา เวลาเรียน 09.00-20.30 น.  1. การจัดการการบิน (Aviation Management)  2. การจัดการธุรกิจขายตรง (Direct Marketing Management)  3. การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality Tourism Management)  4. จิตวิทยาการบริหารองค์การ (Organizational Management Psychology)  5. การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail and Franchise Business Management)  6. การจัดการธุรกิจการกีฬา (Sports Business Management)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำของประเทศ  • เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน • เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ • สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา • จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา) • มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปัจจุบันการบริหารและการจัดการธุรกิจมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ เพื่อรองรับการภาวะการแข่งขันรอบด้านทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการไร้พรมแดน การรวมกลุ่มทาง ด้านการค้า การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา และสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผ่านกระบวน การทางการศึกษา ดังนั้น นักบริหารจึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับศาสตร์และ ศิลป์ในด้านบริหารและการจัดการเป็นอย่างดีจึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ได้ โดยจะสามารถส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เน้น คุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจมาใช้ในการ บริหารองค์กรพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเสนอแนวคิด และวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในองค์การ สภาพการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่ต้องการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าาจะเป็นด้าน การผลิต การตลาด การเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรด้านบุคคล เพื่อรองรับ กับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในการบริหารทางธุรกิจ เป็นการบริหาร จัดการที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ของผู้บริหาร ทั้งจากทฤษฎี และการปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหาร มืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เปิดสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ 9 กลุ่มวิชา 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3. การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ (Private and Public Management) 4. การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 5. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 6. การเงิน (Finance) 7. การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) 8. การจัดการธุรกิจกีฬา (Sport Business Management) 9. การจัดการธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Management)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการบริหารการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบของการปฏิรูปการบริหารศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงาน (2) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด (3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (4) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน (5) มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารสถานศึกษา - ผู้บริหารหน่วยงานในสถานศึกษา - นักบริหาร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) - นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา - นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา - อาจารย์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สังคมยุคใหม่เป็นสังคมที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” ที่ต้องเผชิญหน้าและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การศึกษาในระดับสูงที่ประกอบไปด้วย “กรอบวิชาการ” และ “องค์ความรู้ เชิงคลาสสิค ยังมีความจำเป็นอยู่มากเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันการกำหนดแนวคิดหรือ “ระบบความคิด” และทิศทางในกรอบใหม่ เพื่อกำหนดเทคนิคกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่” มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด เราจึงเพียรพยายามกำหนดทิศทางและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับประยุกต์ใหม่ในองค์กร หน่วยงาน และสังคมวงกว้างในที่สุด
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ระดับสูงทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถนำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับสถานการ
ณ์แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความตื่นตัวในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยและเป็นผู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ในด้านบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ แก่วงการวิชาการ ในการที่จะมีนักศึกษา
นักเขียน หรือผู้ปฏิบัติที่ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อันจะมีผลไปถึงการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในที่สุดสมดังปรัชญาที่ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

 

จุดเด่น

1. สร้างนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ 2. มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 3. สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับภาคประชาสังคมที่นับวันตื่นตัวและเรียกร้องสิทธิมากขึ้น 4. วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด 5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูและผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศ 6. เตรียมความพร้อมให้สามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ course work 7. มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
ไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่
ความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการหน่วยงานและองค์กร
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
5. มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

  CEO หมื่นล้าน   
จันทอน สิดทิไช รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน
  ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing   
กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
  CEO บริษัทสอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด  
เทพ สอนเจริญกุล เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด
   สุดยอดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด  
ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ดร. สรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท
  เชื่อว่าเราสำเร็จเราจะสำเร็จ รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ  
รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ
ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ
  ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เรือตรีหญิง ประภัสสร กาญจนะ
   พิสิฐ คณาธารทิพย์ งานอิสระ ด้าน E-Commerce  
งานอิสระ ด้าน E-Commerce
พิสิฐ คณาธารทิพย์ งานอิสระ ด้าน E-Commerce
  ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่  
ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่
ทิติยา ปิยะวาทิน ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่
   กิตติพงษ์ แก้วมา ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)  
กิตติพงษ์ แก้วมา ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
  ฐีลดา สว่างไสว Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ฐีลดา สว่างไสว Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์ Senior System Analyst. / true corporation  
สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์ Senior System Analyst. / true corporation
   กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  
กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง