ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ สนับสนุนทุน 100%

ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ สนับสนุน ทุนการศึกษา 100%

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาคณะละ 1 ทุน รวมจำนวน 13 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับ ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ 1 และ  ในปีการศึกษา 2565

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA.) 3.50 ขึ้นไป 

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

4.  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี  

(ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)

6.  เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน

7.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียดกำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา (สมัครผ่านระบบ online) วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาวันที่ 5  กรกฎาคม 2566
3. สอบสัมภาษณ์วันที่  11 – 17 กรกฎาคม 2566
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกวันที่ 7 สิงหาคม  2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2565) 
2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
– อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา

  1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฎผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใด ๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.50 หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใด ๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

3.นักศึกษาทุนจะต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดติดต่อกันในทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนกาศึกษา หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขระบบจะตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด

4. ระหว่างรับทุนการศึกษาไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที

5.ให้ความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน

6.ผู้ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!