ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ส่วนลด 20,000 บาท

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์
2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน :
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังได้รับทุน :
1.ผู้ที่ใด้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะลม เมื่อสิ้นภาค การศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมด สิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!

SPU เปิดรับสมัคร #Dek66 รับทุน SPU โควตา สูงสุด 20,000 บาท* วันนี้ - 31 ส.ค. 65 *เงื่อนไพป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ทุน SPU โควตา 2566

ทุน SPU โควตา 2566 คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุน SPU โควตา 2566 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า 2. สมัคร ทุน SPU และ ลงทะเบียน โควตาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ :

ทุน iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษา iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษา iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนการศึกษา iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ทุนการศึกษาที่ได้รับ :  สนับสนุนทุน 20% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร* เมื่อเลือกเรียนสาขาวิชาในวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา

ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน :ทุกคณะ/สาขาวิชา ไม่จำกัดจำนวนทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ :สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์

ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์ คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนโรงเรียนในเครือสารสาสน์1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน :ทุกคณะ/สาขาวิชา ทุนการศึกษาที่ได้รับ :สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาทปีที่ 1

ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา

ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน :ทุกคณะ/สาขาวิชา ทุนการศึกษาที่ได้รับ :สำหรับผู้ลงทะเบียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน

ทุนวิศวกรรมระบบราง สนับสนุนทุนการศึกษา 90,000 บาท

ทุนวิศวกรรมระบบราง

ทุนวิศวกรรมระบบราง คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนวิศวกรรมระบบราง 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า 2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. สนับสนุนทุนการศึกษา 90,000 บาท 2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด