ทุนการศึกษา บุตรครู รับส่วนลดถึง 30%

ทุนการศึกษา บุตรครู

คุณสมบัติผู้รับ ทุนการศึกษา บุตรครู

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
2.เป็น บุตรครู โรงรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสถาบันเอกชนและรัฐบาล รวมถึงหากในสถาบันการศึกษานั้นมีโรงเรียนในเครือระดับประถมศึกษาจะได้รับ ทุนการศึกษา นี้ด้วย
3.แสดงเอกสารหนังสือรับรองการฏิบัติหน้าที่ครู หรือสำนาบัตรประจำตัวครูของสถาบันการศึกษา
4.ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
– สนับสนุน ทุนการศึกษา  30%  ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) 
– จำนวน  100  ทุน
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับ ทุนการศึกษา บุตรครู
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2.หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!