ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

UploadImage
 
ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ
 • สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ
 • ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน
 • ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
 • กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมโรงสี
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ

  ดร. สุข พุคยาภรณ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังต่อไปนี้

   
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • จตุรตาภรณ์ช้างเผือก
 • เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1
 • เหรียญกาชาดสรรเสริญ

  ท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุได้ 76 ปี
   
ดร. สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนสั่งและอบรมบ่มเพาะให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงาน ด้วยหลักการ “ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว และเรียบร้อย”

12 มกราคม 2459
ดร. สุข พุคยากรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตร คนที่ 5 ของนายพุก และนางหรั่ง พุคยาภรณ์ เมื่อเยาว์วัยศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษม จนจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขาแล้ว กลับไปช่วยบิดามารดาทำการค้า


2475-2496
พ.ศ.2475 แยกตัวออกไปทำการค้าด้วย ตนเอง เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มจากพาย เรือขายของ ซื้อ-ขายของชำ ซื้อ-ขายข้าว เปลือก จนกระทั่งซื้อโรงสีดำเนินกิจการเอง ใน พ.ศ.2490 ใช้เวลาตั้งตัวในระยะต้นนี้ ตั้งแต่ พ.ศ.2475 - 2490 รวม 15 ปีเศษ

2510
พ.ศ.2496 เริ่มงานรับเหมาก่อสร้างโดย ร่วมกับเพื่อนตั้ง บริษัท ส่งเสริมสถาปัตย์ ที่บริเวณประตูน้ำ กิจการเจริญขึ้นโดยลำ ดับ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประสบการณ์ ของ ดร. สุข นั้นคือการทำงานด้วยตนเอง ศึกษาด้วยตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้า มาในชีวิตท่านถือเป็นบทเรียน ไม่เคยท้อ ถอย คติของท่านที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟัง ท่านพูดเสมอว่า “การศึกษาคือชีวิต และ ชีวิตคือการกระทำ”

2513
พ.ศ.2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอก ชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มสร้างสถาบัน การศึกษาระดับอาชีวศึกษาซึ่งใน ปัจจุบันได้ขยายไปหลายแห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนไทยบริหารและพณิชยการ โรงเรียนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสตรีพณิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา
ต่อมา พ.ศ.2513 เป็นปีที่รัฐ บาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ดร. สุข พุคยาภรณ์ได้เริ่มก่อตั้งวิทยา- ลัยศรีปทุมโดยได้รับพระมหา กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ทรงพระ ราชทานนามวิทยาลัย และเสด็จ พระราชดำเนินเปิดอาคารเรียน หลังแรก เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2515

2530
ดร. สุข พุคยาภรณ์ได้พยายาม เอาใจใส่ต่อการดำเนินกิจการ ของวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการหา ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ มาบริหารและเป็นอาจารย์สอน และมุ่งมั่นต่อการพัฒนามิได้ย่อ ท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัยได้ เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย มาเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2530 ท่านจึงขออนุญาตเปิด วิทยาเขตชลบุรีขึ้นในปี พ.ศ.2530 อีกแห่งหนึ่ง1