คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. คะแนน GED จะต้องมีคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา 650 คะแนนขึ้นไป
4. คะแนน IGCSE O-levels จะต้องมีผลคะแนนทั้ง 5 วิชาไม่ต่ำกว่าเกรด C
5. คะแนน IGCSE A-levels จะต้องมีผลคะแนนทั้ง 3 วิชาไม่ต่ำกว่าเกรด C
6. คะแนน IB Diploma ต้องมีคะแนนรวม 30 คะแนนขึ้นไป
7. สำหรับคุณวุฒิอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
8. ผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิร่วมกับส่วนลดอื่นๆ หรือรับทุนประเภทอื่นๆ ได้
9. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.) กำหนด

กำหนดการสมัคร
วันนี้ – 26 ธันวาคม 2564     สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)พร้อมเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ
                                                    “3 extraordinary things about yourself”
                                                    – จำนวนคำไม่เกิน 500 คำ
                                                    – ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรประเภทใดก็ได้)
16 มกราคม 2565                  ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 – 21 มกราคม 2565          สอบสัมภาษณ์
26 มกราคม 2565                    ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565            ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “ทุน INTER BEST วิทยาลัยนานาชาติ”

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ พร้อมเรียงความ
4. นำส่ง Portfolio และเรียงความ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
     1. นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
     2. นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900       (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุน INTER BEST วิทยาลัยนานาชาติ”)
     3. นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
     4. นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB ผ่าน (ใส่ Link สมัครทุนนี้)

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องไม่มีผลการเรียนเป็น F
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรนั้น ๆ ทุกภาคเรียน
3. นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
4. หากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเป็น F ในภาคเรียนใด สิทธิในการรับทุนในภาคเรียนถัดไปถือเป็นอันสิ้นสุด
5. กรณีนักศึกษาเลือกแผนการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ ทุนดังกล่าวไม่สามารถใช้กับค่าเล่าเรียนในสถาบันต่างประเทศได้
6. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 4 ปี (8 ภาคเรียน) สิทธิในการรับทุนเป็นอันสิ้นสุดลงในภาคเรียนที่ 8 ที่นักศึกษาลงทะเบียน
7. ระหว่างการรับทุนนักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะ/สาขาได้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่านักศึกษามีการดำเนินการย้ายคณะ/สาขา สิทธิในการรับทุนถือเป็นอันสิ้นสุด
8. การให้ทุนการศึกษานี้ เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.) เท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
1. เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (Transcript) หรือผลคะแนน GED หรือผลคะแนน IGCSE หรือเอกสารแสดงผลการเรียนอื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับมัธยมปลาย จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร
7. เรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “3 extraordinary things about yourself”
     – จำนวนคำไม่เกิน 500 คำ
     – ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรประเภทใดก็ได้)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4