ทุนการศึกษา GIS วิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 

สนับสนุนทุน 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.) กำหนด

กำหนดการสมัคร : 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565       สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมเรียงความภาษาอังกฤษ 
                                          ในหัวข้อ “3 extraordinary things about yourself” จำนวนคำไม่เกิน 500 คำ ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรประเภทใดก็ได้)
                                          พร้อม Clip VDO แนะนำตนเอง ใน Version ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 นาที

18 มกราคม 2566                 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

24 – 27 มกราคม 2566          สอบสัมภาษณ์

7 กุมภาพันธ์ 2566                ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

28 กุมภาพันธ์ 2566              ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “ทุน GIS วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

*หมายเหตุ 

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ

1. สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ พร้อมเรียงความ
4. นำส่ง Portfolio, เรียงความ และ Clip แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

  • นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
  • นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุน GIS วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม”)
  • นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • Portfolio นำส่งโดยอัพโหลดเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB ผ่าน คลิก
  • Clip VDO แนะนำตนเอง นำส่งโดยอัพโหลดขึ้น Youtube ส่วนตัวพร้อมเปิด Public และส่ง Link มาที่ คลิก 

1. เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (Transcript) หรือผลคะแนน GED หรือผลคะแนน IGCSE หรือเอกสารแสดงผลการเรียนอื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับมัธยมปลาย จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร
7. เรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “3 extraordinary things about yourself”
– จำนวนคำไม่เกิน 500 คำ
– ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรประเภทใดก็ได้)
8. Clip VDO แนะนำตนเอง ใน Version ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 นาที นำส่งโดยอัพโหลดขึ้น Youtube ส่วนตัวพร้อมเปิด Public และส่ง Link มาที่ คลิก

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนการศึกษา iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 3. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

1. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องไม่มีผลการเรียนเป็น F
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรนั้น ๆ ทุกภาคเรียน
3. นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
4. หากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเป็น F ในภาคเรียนใด สิทธิในการรับทุนในภาคเรียนถัดไปถือเป็นอันสิ้นสุด
5. กรณีนักศึกษาเลือกแผนการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ ทุนดังกล่าวไม่สามารถใช้กับค่าเล่าเรียนในสถาบันต่างประเทศได้
6. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 4 ปี (8 ภาคเรียน) สิทธิในการรับทุนเป็นอันสิ้นสุดลงในภาคเรียนที่ 8 ที่นักศึกษาลงทะเบียน
7. ระหว่างการรับทุนนักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะ/สาขาได้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่านักศึกษามีการดำเนินการย้ายคณะ/สาขา สิทธิในการรับทุนถือเป็นอันสิ้นสุด
8. การให้ทุนการศึกษานี้ เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.) เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4