แนะนำหน่วยงาน


ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน สังกัดกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จากการอนุมัติจัดตั้งของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งมี ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหลากหลายคณะ มุ่งเน้นการสอนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นที่ยอมรับในสถาบันอุดมศึกษา มีโครงการให้รางวัลอาจารย์ที่มีการสอนดีเด่น หลายรางวัล ได้แก่ The Best Teaching Award 2010 เทคนิคการสอนดีเด่น ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งกิจกรรมอบรม สัมมนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ เป็นต้น เพื่อพัฒนาการสอนแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโครงการ Teaching & Learning Forum และศูนย์ฯ ยังมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ