ทุนศิลปวัฒนธรรม รับทุนการศึกษา 100%

ทุนศิลปวัฒนธรรม

ทุนศิลปวัฒนธรรม รับทุนการศึกษา 100%

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา จำนวน 30 ทุน (รวมทุกชั้นปี) ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100 % ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 , ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)       

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
          2.1 ด้านดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีสตริง ดนตรีแซมเบอร์
          2.2 ด้านการแสดง เช่น นักแสดงนาฏศิลป์ไทย นักแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง นักร้อง จินตลีลา และ Modern dance
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.00 ขึ้นไป

2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุน การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

3. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่อนุญาตให้รับทุนการศึกษา

4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ

5. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

6. เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (คลิก สมัครขอรับทุนการศึกษา) แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (Register-Google Chrome เท่านั้น)
2.ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 เวลา 09.00-17.00 น. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
   2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   2.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
   2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
   2.4 ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
   2.5 เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน เกียรติบัตร เป็นต้น

กำหนดการสมัครคลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 10-503
พชรวัฒน์ กรภัทรโชติ โทร. 02 579 1111 ต่อ2138 , 2329 Email: pacharawut.ko@spu.ac.th
หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!