กองทุนกู้ยืมฯ

[04]MKT 2022_6_592 [Banner Dek66_Web กองทุน] SPU Website 1140x450px_NEW

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

การกู้ยืมลักษณะที่ 1

คุณสมบัติผู้กู้
 • รายครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี (ไม่หักค่าใช้จ่าย)
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้กองทุนฯ
 • สมัครเรียนในสาขาตามประกาศที่กองทุนฯ กำหนด

การกู้ยืมลักษณะที่ 2

คุณสมบัติผู้กู้
 • ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้กองทุนฯ
 • สมัครเรียนในสาขาตามประกาศที่กองทุนฯ กำหนด

การกู้ยืมลักษณะที่ 3

คุณสมบัติผู้กู้
 • ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้กองทุนฯ
 • สมัครเรียนในสาขาตามประกาศที่กองทุนฯ กำหนด

ขั้นตอนดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ DSL

สำหรับนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ DSL

สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 1
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 2
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 3
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 6
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 5
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 4
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 9
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 8
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบนเนอร์ขั้นตอนการกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลำดับที่ 7

ทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาปี 2 ขี้นไป

ถามตอบ

1. เว็บไซต์ของกองทุน ตรวจสอบยอดหนี้ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
2. ช่องทางออนไลน์ Mobile Application “กยศ. Connect”

1. กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน (ผู้มีอำนาจของหน่วยงานลงนาม) การกรอกรายได้ต้องระบุให้ตรงกับ หลักฐานที่แนบและตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ
2. กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 102 กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.)
– การกรอกรายได้ต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) และข้อมูลที่บันทึกในระบบ
– สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น https://www.spu.ac.th/pages/scholarships

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดชั่วโมงสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี้
– กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
– กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
– กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

ขอเรียนว่า กองทุนมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับปริญญาตรี เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมที่กองทุนกำหนด ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กองทุนกำหนด
ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาข้อมูลการกู้ยืมเงินลักษณะต่างๆจากเว็บไซต์ของกองทุน ที่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

กรณีผู้ใช้ถูกระงับบัญชี หรือลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ … คลิก
หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง / แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน ช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” หรือช่องทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ขอให้ทำหนังสือถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ.Connect พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล info@studentloan.or.th

แนวทางการโอนเงินค่าเทอม-ค่าครองชีพ กยศ. ปีการศึกษา 1/2564
1. การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ 1 ให้แก่ผู้กู้ยืม

กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้แก่ผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูลและแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้วและสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว

หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป

2. กรณียังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ 2 และค่าเล่าเรียน เกิดจากสาเหตุ ดังนี้

– ธนาคารตรวจเอกสารการกู้ยืมแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เช่น ผู้กู้ยืมเงินลงลายมือชื่อแทนบิดา มารดา , แนบไฟล์ที่มีข้อความ/เนื้อหา ขาดหายบางส่วน ไม่ครบถ้วนตามฟอร์ม , พยานมิได้ลงนามในสัญญา เป็นต้น โดยทางธนาคารจะแจ้งข้อมูลกลับทางอีเมลไปยังสถานศึกษาให้ได้รับทราบ และสถานศึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้กู้ยืมแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้วส่งให้ธนาคารโดยเร็ว เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจึงจะได้รับโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป
– ธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืม หรืออยู่ระหว่างการตรวจเอกสารการกู้ยืม
– สถานศึกษายังมิได้จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้ธนาคาร

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักงานทุนการศึกษา
กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 

สำนักงานทุนการศึกษา
กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 
โทร. 02-5791111 ต่อ2130, 2131, 2133, 2134