ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)

ปีการศึกษา 2566

ทุน SITI ตัวจริง

โครงการประกวดแผนธุรกิจและนวัตกรรม

ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 

สนับสนุนทุน 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการสมัคร : 

วันนี้ – 31 มีนาคม 2566     เปิดรับสมัคร

19 เมษายน 2566              ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์ Business  Innovation Camp

26 – 27 เมษายน 2566       Business Innovation Camp

2 พฤษภาคม 2566            ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน SITI Innovation Hackathon

5 พฤษภาคม 2566           งาน SITI Innovation Hackathon (ประกาศผลผู้ชนะรับทุน 100%)

17 พฤษภาคม 2566          รายงานตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน

*หมายเหตุ 

หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวลงทะเบียนในวันที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

สมัครผ่านอินเทอร์เนตที่เว็บไซต์  คลิก  ตามขั้นตอนดังนี้

 1. สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
 2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร :   

 • ส่ง Portfolio พร้อมคลิปแนะนำตัวและเล่าถึง“ธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม” ความยาวไม่เกิน 3 นาที และอัพขึ้น YOUTUBE พร้อมส่ง QR Code แนบมาใน Portfolio
 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) ภาคการศึกษาล่าสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับ ม 6. ปวช. 3 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • ใบเสร็จรับเงินการสมัคร

สามารถนำส่งผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
 2. นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า ยื่นประกวดแผนธุรกิจและนวัตกรรม SITI)
 3. นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2

นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB ผ่าน คลิก

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนตัวจริง SITI

 • ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต้องการต่อยอดธุรกิจ
 • ชอบลงมือทำสิ่งใหม่ๆ แก้ปัญหาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
 • ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมประกวดเวทีแข่งขันธุรกิจ / นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 เวที
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดติดต่อกันในทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข จะถูกตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด
 • ผู้ได้รับทุนจะไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบว่ามีการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
 • ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาจะต้องเก็บคะแนนกิจกรรมปีละ 20 กิจกรรม หากคะแนนไม่ครบตามกำหนดจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป
 • มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ให้ความร่วมมือกับคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4