ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค รับส่วนลดค่า 40,000 บาท

ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค รับส่วนลดค่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
เป็นนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทั้งจาก ปวช. / ปวส. จากวิทยาลัย ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ได้แก่
   – วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
   – วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
   – วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ทุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้ที่จบ ปวช.
สำหรับผู้ลงทะเบียน วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 40,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

ทุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้ที่จบ ปวส.
สำหรับผู้ลงทะเบียน วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7,500 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7,500 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7,500 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7,500 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

เงื่อนไขหลังการรับทุน
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2.หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไปทันที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!