ทุนนักกิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา 100%

ทุนนักกิจกรรม

ทุนนักกิจกรรม สนับสนุน ทุนการศึกษา 100%

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม โดยจัดสรรทุกคณะๆละ 1-4 ทุน รวมจำนวน 20 ทุน (เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 , ภาคเรียนที่ 2  และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567)

คณะจำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ2
 คณะศิลปศาสตร์2
 คณะนิเทศศาสตร์2
 คณะวิศวกรรมศาสตร์2
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ1
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ2
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน2
 คณะบัญชี1
 คณะดิจิทัลมีเดีย2
 คณะออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์1
 คณะนิติศาสตร์1
วิทยาลัยนานาชาติ1
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม1

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2567
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA.) 2.25 ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำนักศึกษาเชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.25 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. นักศึกษาทุนจะต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดติดต่อกันในทุกภาคศึกษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข ระบบจะตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีในทุก ๆ ด้าน
5. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย อาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง
6. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 12 กิจกรรม (ภาคฤดูร้อน/2567 จำนวน 2 กิจกรรม, ภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 5 กิจกรรม และภาคเรียนที่ 2/2567 จำนวน 5 กิจกรรม)

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียดกำหนดการ
1. สมัครขอรับทุนการศึกษา (สมัครผ่านระบบ online)วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาวันที่ 5  กรกฎาคม 2567
3. สอบสัมภาษณ์วันที่  10 – 16 กรกฎาคม 2567
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 9 สิงหาคม  2567

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567) 
2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
2.1 อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน
2.3 สำเนาบัตรประชาชน
2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.5 สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08 4751 2902, 06 1420 5641-4
                                                           โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก!