คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการสอนในปี พ.ศ.2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในปีพ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ขยายการจัดการศึกษาสู่ภาคตะวันออก โดยได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ได้ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีด้วยอีกแห่งหนึ่ง คณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชากฎหมาย ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

เบลล์ สาวนิเทศ ผู้มีคว...

ชื่อ – นามสกุล กชพรรณ เผือกพิพัฒน์ ชื่อเล่น ...

สาวสวยมาแรง “น้องกี้” จากม.ศรีปทุม ...

“น้องกี้” รวีรัตน์ บุตรคำ อีกหนึ่งสาวสวยประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

สาวสวยคณะนิเทศฯ อาย รส...

ด้วยรอยยิ้มที่น่ารัก สดใส ของนางแบบคนสวย อาย-รส...

ม.ศรีปทุม สนับสนุน E-SPORTS ...

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ACER และ ...

"หมัดหนัก" GRAPHIC THE...

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

หลิงหลิง-ปภัสสร ม.ศรีป...

สาวสวยคนนี้เธอมาจาก คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 47 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลองมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์ ได้ปรับแผนการเรียนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมการเปลี่ยนภาคการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเป็นเลิศ

จุดเด่น

• เปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 47 ปี มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก • เรียนกับมืออาชีพ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย • เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง • สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน ศิษย์เก่ามีทุกสาขาอาชีพ • มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำนวนมาก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น - ผู้พิพากษา - อัยการ - ทนายความ - ตำรวจ - นิติกรทั้งภาครัฐและเอกชน - ที่ปรึกษากฎหมาย - เจ้าพนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ - เจ้าพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีความต้องการมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงให้ความสำคัญในการที่จะมุ่งผลิตมหาบัณฑิต เพื่อรับใช้สังคม

จุดเด่น

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม” อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นตลอดระยะเวลาของการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้พิพากษา - พนักงานอัยการ - เจ้าหน้าที่ศาล - เจ้าพนักงานบังคับคดี - เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง - ตำรวจ - พนักงานราชทัณฑ์ - อาจารย์ในสถาบันการศึกษา - ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ฯลฯ

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทายาลัยศรีปทุม มีเป้าหมายชัดเจนในการผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ ในระดับสูง และสามารถจะนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักสูตรได้จัดให้มีแผนการศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี โดยที่วิทยานิพนธ์มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุดเด่น

หลักสูตรได้จัดให้มีแผนการศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี โดยที่วิทยานิพนธ์มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้พิพากษา - พนักงานอัยการ - เจ้าหน้าที่ศาล - เจ้าพนักงานบังคับคดี - เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง - ตำรวจ - พนักงานราชทัณฑ์ - อาจารย์ในสถาบันการศึกษา - ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและการบริหาร)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร เป็นหลักสูตรที่ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สามศาสตร์ ประกอบด้วย นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ โดยผู้ที่ผ่านหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมในการบริหารองค์กรสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และความเข้าใจในแก่นสารของทฤษฎี แนวความคิด และนวัตกรรมทางการบริหารของภาครัฐหรือภาคเอกชนภายใต้กรอบขอบเขตแห่งกฎหมาย

จุดเด่น

หลักสูตรที่ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สามศาสตร์ ประกอบด้วย นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้พิพากษา - พนักงานอัยการ - เจ้าหน้าที่ศาล - เจ้าพนักงานบังคับคดี - เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง - ตำรวจ - พนักงานราชทัณฑ์ - อาจารย์ในสถาบันการศึกษา - ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ฯลฯ

ผลงานนักศึกษาและคณะ

ชาว SPULAW ร่วมทำกิจกรรม USR ฟื้นฟูน้ำท่วม รร.บ้านห้วยทรายขาว อ.บางสะพาน ...

ชาว SPULAW ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 256...

ค่ายนิติ(ทำ)ธรรม เพื่อสังคม

" ค่ายอาสา SPULAW 60 #นิติ [ทำ] ธรรมเพื่อสังคม " นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศรีปทุมและคณาจารย์ร่วมทำจิตอาสาในโครงการ ค่ายอาสา SPULAW 60 #นิติ [ทำ] ...

ถกลิขสิทธิ์ กรณีแปลงานโดยไม่ขออนุญาต และแปลงภาพในมานีมีแชร์

http://prachatai.com/journal/2013/09/48714 ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สืบเนื่องจากข้อถกเถียงบนหน้าเฟซบุ๊กเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการขอลิขสิทธิ์การแปลหนังสือ ...

การทวงถามหนี้ที่เจ้าหนี้ต้องรู้ภายใต้กฎหมายใหม่

http://www.smartsme.tv/content/16687 นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม สวัสดีชาว Smart SME และท่านผู้อ่านทุกๆท่านครับ ตอนนี้คงไม่พูดเรื่องนี้คงไม่ได้ ...

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

  ภูมิใจมากครับ จากนี้ไปผมก็จะตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
มานะ ไชยมนตรี
  เรียนนิติศาสตร์จะต้องใช้ความวิริยะ ความอดทนเป็นอย่างมาก ขอให้ตั้งใจแล้วจะประสบความสำเร็จ  
เลขานุการศาลแพ่ง
ฉัตรชัย รุจิตานนท์
  การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องใช้ความวิริยะ ความอดทนเป็นอย่างมาก  
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ชินวัฒน์ วุฒิธนกุล
  100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ  
สอบครั้งเดียวผ่านเนติบัณฑิต
พงศกร เคยสนิท
  เมื่อยากที่สุด จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยการอ่านมากกว่าและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม  
สอบครั้งเดียวผ่านเนติบัณฑิต
จิดาภา วรรณศรีจันทร์
  ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ นอกจากความเพียรพยายาม  
สอบครั้งเดียวผ่านเนติบัณฑิต
วุฒิชัย โยมเยี่ยม

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง