ค่าเทอม

ปริญญาตรี 2565

ปีการศึกษา

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยศรีปทุมปี 2565

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยศรีปทุมปี 2565

การชำระเงินลงทะเบียน
– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 มิถุนายน 2565 (ยกเว้นคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม งวดแรกชำระ 13,500 บาท)

ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1
ตลอด หลักสูตร (4 ปี)
  หลักสูตร 2 ปริญญา
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ใกล้เต็ม)133,500 23,500300,000 200,000
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*38,500 33,500304,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*42,900 37,900297,600
การจัดการโรงแรมและไมซ์142,900 37,900300,100
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์142,900 37,900294,100
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (ใกล้เต็ม)2 + Human*42,900 37,900330,900
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ใกล้เต็ม)2 + Human*40,900 35,900281,200
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*40,900 35,900281,200
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล (ใกล้เต็ม)140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ใกล้เต็ม)241,300 36,300283,700
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ใกล้เต็ม)239,300 34,300277,700
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (ใกล้เต็ม)240,900 35,900279,400
คณะบัญชี
การบัญชี240,900 35,900283,400
การบัญชี : การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน240,900 35,900283,400
 คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ (ใกล้เต็ม)140,900 35,900301,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)142,100 37,100267,000
คณะนิเทศศาสตร์
สื่อสารการแสดง (ใกล้เต็ม)138,800 31,800333,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล (ใกล้เต็ม)2 + Human*38,800 31,800349,800
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ (ใกล้เต็ม)2 + Human*38,800 31,800322,700
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ (เต็ม)2 + Human*42,700 37,700380,600
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (ใกล้เต็ม)2 + Human*42,700 37,700380,200
การออกแบบกราฟิก (ใกล้เต็ม)2 + Human*42,700 37,700377,200
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (ใกล้เต็ม)2 + Human*42,700 37,700377,200
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*38,100 33,100319,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร143,500 38,500319,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ใกล้เต็ม)2 + Human*38,100 33,100321,200
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม247,500 42,500450,000
ออกแบบภายใน346,300 41,300350,600
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา (ใกล้เต็ม)2 + Human*41,600 36,600330,000
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการก่อสร้าง2 + Human*41,600 36,600330,000
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)2 + Human*43,100 38,100336,000
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human*41,700 36,700319,300
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human*41,700 36,700319,300
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)2 + Human*30,300 31,300332,800
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human*43,200 38,200323,700
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human*43,200 38,200323,700
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)2 + Human*43,200 38,200343,300
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่2 + Human*43,300 38,300352,000
วิศวกรรมอุตสาหการ2 + Human*41,700 36,700320,100
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human*41,700 36,700320,100
วิศวกรรมระบบราง2 + Human*37,000 27,000390,000 286,000
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง
International College***
Airline Business2 + Human*60,300 55,300351,400
Business Management152,800 47,800352,700

หมายเหตุ :
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
4. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ 
5. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU

ผู้จบ ปวส.

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1
ตลอด หลักสูตร (4 ปี)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรมและไมซ์138,900 33,900173,400
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์138,900 33,900170,400
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ  (ภาควันอาทิตย์)137,300 32,300171,900
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์)137,300 32,300171,900
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)137,300 32,300171,900
คณะบัญชี
การบัญชี242,100 37,100155,400
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)237,300 32,300168,100
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์237,300 32,300168,100
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ141,500 36,500182,500
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์)141,500 36,500182,500
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา2 + Human*41,700 36,700259,200
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human*27,900 22,900264,400
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human*27,900 22,900274,900
วิศวกรรมอุตสาหการ2 + Human*33,300 28,300251,500
วิศวกรรมระบบราง2 + Human*40,100 36,100270,000 210,000
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบกราฟิก2 + Human*40,900 41,900220,800

หมายเหตุ :
1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU