คณะนิเทศศาสตร์

ในยุคดิจิทัลมีเดีย แค่คิดอย่างสร้างสรรค์ไม่พอ คุณต้องคิดให้แตกต่าง และทำงานอย่างมืออาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราสอนให้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล เน้นเรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริงของวงการบันเทิงในศาสตร์ด้านต่างๆ แปลงภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยในระบบ Professional คณะนิเทศศาสตร์ ที่นี่เราเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

เบลล์ สาวนิเทศ ผู้มีคว...

ชื่อ – นามสกุล กชพรรณ เผือกพิพัฒน์ ชื่อเล่น ...

สาวสวยมาแรง “น้องกี้” จากม.ศรีปทุม ...

“น้องกี้” รวีรัตน์ บุตรคำ อีกหนึ่งสาวสวยประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

สาวสวยคณะนิเทศฯ อาย รส...

ด้วยรอยยิ้มที่น่ารัก สดใส ของนางแบบคนสวย อาย-รส...

ม.ศรีปทุม สนับสนุน E-SPORTS ...

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ACER และ ...

"หมัดหนัก" GRAPHIC THE...

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

หลิงหลิง-ปภัสสร ม.ศรีป...

สาวสวยคนนี้เธอมาจาก คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”

จุดเด่น

1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย 2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง 3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบเพื่อการแสดง - นักออกแบบเสื้อผ้า - นักออกแบบฉาก - นักแสดง - ครูสอนการแสดง - ผู้คัดเลือกนักแสดง - ผู้กํากับการแสดง - ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง - คนเขียนบทละคร

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ถูกออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร มีห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับโลก สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกระแสหลักมืออาชีพ

จุดเด่น

1. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงาน 2. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย 3. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ 4. มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้กำกับ - ผู้ช่วยผู้กำกับ - ผู้กำกับภาพ - ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ - ผู้ลำดับภาพและเทคนิคพิเศษ - คนเขียนบท - ผู้ควบคุมการผลิต - ผู้จัดการกองถ่าย - ผู้อำนวยการสร้าง - ผู้จัดหานักแสดง - อาจารย์ด้านภาพยนตร์ - นักเขียน - นักวิจารณ์ภาพยนตร์ - เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรในวงการบันเทิง เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ Production House ฯลฯ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ

จุดเด่น

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์งานโฆษณา - นักเขียนบทโฆษณา - ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา - นักวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า - นักออกแบบงานกราฟิก - นักวิจัยการโฆษณา - นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา - ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ)

สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ

จุดเด่น

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์งานโฆษณา - นักเขียนบทโฆษณา - ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา - นักวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า - นักออกแบบงานกราฟิก - นักวิจัยการโฆษณา - นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา - ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จุดเด่น

คณะนิเทศศาสตร์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล”

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์รายการ - นักเขียนบทรายการ - ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ - ช่างภาพ - ช่างตัดต่อเสียง - ช่างตัดต่อภาพ - ช่างควบคุมภาพ - ช่างควบคุมเสียง - ผู้ผลิตรายการ - ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ - ผู้กำกับรายการ - ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ - พิธีกร - ผู้ดำเนินรายการ - ผู้ประกาศ - นักข่าว - ฝ่ายการตลาดรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ)

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จุดเด่น

คณะนิเทศศาสตร์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล”

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์รายการ - นักเขียนบทรายการ - ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ - ช่างภาพ - ช่างตัดต่อเสียง - ช่างตัดต่อภาพ - ช่างควบคุมภาพ - ช่างควบคุมเสียง - ผู้ผลิตรายการ - ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ - ผู้กำกับรายการ - ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ - พิธีกร - ผู้ดำเนินรายการ - ผู้ประกาศ - นักข่าว - ฝ่ายการตลาดรายการ ฯลฯ

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักประชาสัมพันธ์องค์กรม - ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ - นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ)

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักประชาสัมพันธ์องค์กรม - ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ - นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด

การออกแบบแฟชั่น (New)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเพื่อออกไปทำงานในวงการแฟชั่นได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร เพื่อเข้าไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ จนถึงส่วนต่างๆของการทำธุรกิจ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการแฟชั่น มีผลงานและประสบการณ์ระดับนานาชาติ ผสมผสานการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมตัวบัณฑิตเข้าสู่ยุคดิจิตอล เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นนักออกแบบและเบื้องหลังของวงการแฟชั่นมืออาชีพ

จุดเด่น

1. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ มีคอนเนคชั่นที่สามารถเชื่อมโยงบัณฑิตเข้าสู่ภาคธุรกิจได้ทันที 2. มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติที่เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 3. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน 4. ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย 5. ผลักดันให้เกิดทักษะทางด้านธุรกิจและด้านดิจิตอล เพื่อต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

1. สายงานการผลิตและการออกแบบ - นักออกแบบแฟชั่น - นักออกแบบคอสตูม - นักสร้างแพทเทิร์น - ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่น - ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่น 2. สายงานการตลาดและการบริหารสินค้าแฟชัน - ฝ่ายจัดซื้อสินค้าแฟชั่น - ผู้จัดการร้าน - ผู้ประสานงานแฟชั่น - ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่นค้าปลีก - ฝ่ายนำเสนอและจัดแสดงสินค้าแฟชั่น 3. สื่อและการทำประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชั่น - แฟชั่นสไตลิสต์ - กองบรรณาธิการบทความแฟชั่น - นักเขียนบทความแฟชั่น - ช่างภาพแฟชั่น - ประชาสัมพันธ์แฟชั่น - นักวาดภาพประกอบแฟชั่น - นักออกแบบกราฟิกแฟชั่น

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”

จุดเด่น

หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี2552 และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารออนไลน์สะสมตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ สาขาวิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก ในเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือ การผลิตโครงงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานและองค์กร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักเขียน - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ - ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ - กองบรรณาธิการออนไลน์ - บรรณาธิการออนไลน์ - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ - นักออกแบบกราฟิกในการสื่อสารออนไลน์ - นักออกแบบประสบการการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์ - นักออกแบบข้อมูลภาพทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ - นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์ - นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์ - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์ - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น - ผู้ประสานงานโครงการการออกแบบการสื่อสารออนไลน์

เงินเดือน : โดยประมาณเมื่อจบการศึกษา ขั้นต่ำ 19,000 ระดับมีประสบการณ์ 30,000 และระดับหัวหน้างาน 50,000

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

“นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ” หลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจุดเด่นในการรวบรวมคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ “ตัวจริง เสียงจริง” ของแต่ละสาขาวิชา มาให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติได้จริงในฐานะผู้นำวิชาชีพทางด้านการสื่อสารสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาด ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง การสื่อสารองค์กร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

จุดเด่น

สาขานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มีจุดเด่นในการรวบรวมคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ “ตัวจริง เสียงจริง” ของแต่ละสาขาวิชา มาให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติได้จริงในฐานะผู้นำวิชาชีพทางด้านการสื่อสารสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาด ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง การสื่อสารองค์กร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อ - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อใหม่ - นักบริหารสื่อดิจิทัลหรืองานโฆษณาและสื่อสารการตลาด - นักบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - นักวิจัยและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ - ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ - นักวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ - ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง

ผลงานนักศึกษาและคณะ

การประกวดภาพถ่าย รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

SPU : "นิเทศชนะเลิศประกวดภาพถ่าย รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลชมเชย 2รางวัล ================== ยินดีกับนักศึกษา ...

เด็กศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย

เด็กศรีปทุม ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงวัฒนธรรม ...

เด็กนิเทศ FD ม.ศรีปทุม กับการคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายว...

เด็กนิเทศ SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต เด็กนิเทศ สาขา FD : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ...

เด็กนิเทศ สาขา OCM รับพระราชทานโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวด “สื่อวิด...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นักศึกษานิเทศศาสตร์เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวด ...

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

SHOWCASE

เรียนมหาวิทยาสนุกกว่าเรียนมัธยมอย่างไร

ศิษย์เก่า

  รักการสร้างสรรค์ มาเรียนสื่อกัน รับรองไม่มีผิดหวัง  
Brand Executive - Project Based, Brand Management Office SCG Building Materials Co., Ltd.
พรกฤษณ์ เกษมสุวรรณ Brand Executive - Project Based, Brand Management Office SCG Building Materials Co., Ltd.
  ได้เรียนแนวคิดและรู้ทิศทางความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง  
นักแสดง ผู้กำกับหนังสั้น ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ
ปราโมทย์ แสงศร : นักแสดง ผู้กำกับหนังสั้น ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ
  นักสื่อสารมวลชน มืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ Voice TV
สุบงกช สุขแก้ว : ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ Voice TV
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด บริษัท บางอ้อ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด และ ตำแหน่ง Coaching Director บริษัท ยูสเฮด ครีเอชั่น จำกัด
รณพรหม ชุนงาม : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด บริษัท บางอ้อ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด และ ตำแหน่ง Coaching Director บริษัท ยูสเฮด ครีเอ
Content Editor บริษัท Grand Prix Online
ณัฐพล ศรีนามโหน่ง : Content Editor บริษัท Grand Prix Online
IPG ADVERTISNG (THAILAND) LIMTED : MULLEN/LOWE
ปฐมพงศ์ หลวงพันธ์ : IPG ADVERTISNG (THAILAND) LIMTED : MULLEN/LOWE
เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ริสส์ เรสเตอร์รอง
จีรารัตน์ หมุดเงิน : เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ริสส์ เรสเตอร์รอง
Computer Graphic : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ภัทราวรรณ ไกร : Computer Graphic : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง