คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“หลักสูตรยุคใหม่ อยากเรียนอะไรก็เรียนได้” คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เดินทางสู้เป้าหมาย และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสหวิทยาการฯ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรสหวิทยาการฯ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

เด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม โชว์หนังสั้น ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับทีม 00.02 Production ...

ดีต่อใจ..ดีต่อสุขภาพ! เด็กบริหารธุรกิจ ...

นักศึกษา ทีม The greatest สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ผลงานนักศึกษากลุ่ม ...

iPhone สร้างงาน “มุมที่ใช่ ...

iPhone สร้างงาน “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” มุมสวยๆของกลุ่ม ...

อยากรู้ไหมเด็กโรงแรม เ...

สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง