อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
  •  

 
หลักสูตร/สาขาวิชา
 
ภาคการศึกษา
 
ภาค
เรียน
 
หน่วย
กิต
 
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
 
ปกติ
 
ส-อ
 
 
 
 
 
 
 
 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
6
42
220,000
บัญชีมหาบัณฑิต
 
 
3
36
180,000
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
5
39
200,000
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
4
39
180,000
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
 
4
39
200,000
การจัดการมหาบัณฑิต
 
 
3
36
180,000
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
 
5
36
200,000
• วิศวกรรมโยธา
 
 
5
36
200,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
• การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 
 
 
3
36
180,000
• วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
3
36
200,000
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
 
3
36
180,000
สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
 

 
 
36 


 

 
                               
 
                           อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
                             ปีการศึกษา 2561
 
  • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
 
หลักสูตร/สาขาวิชา
 
ภาคการศึกษา
 
 
ภาค
เรียน
 
หน่วย
กิต
 
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส-อ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 48 630,000
• วิชาบริหารการศึกษา 9 60 472,500
• การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน     9 60 630,000
• วิชานิติรัฐกิจ    9 54 630,000
• วิชาการบัญชี 9 48 682,500
• วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9 60 630,000
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
• วิชาวิศวกรรมโยธา
  9 48 231,000**
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต     9 48 630,000
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต       9 60 630,000