อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
  • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
  •  

 
 
หลักสูตร/สาขาวิชา
 
ภาคการศึกษา
 
ภาค
เรียน
 
หน่วย
กิต
 
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
 
ปกติ
 
ส-อ
 
 
 
 
 
 
 
 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
6
42
220,000
บัญชีมหาบัณฑิต
 
 
3
36
180,000
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• การตลาดเชิงกลยุทธ์ 
• บูรณาการการจัดการธุรกิจ 
• โลจิสติกส์และโช่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
 
 
3
39
180,000
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• วิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
• วิชาบูรณาการการจัดการธุรกิจ 
• โลจิสติกส์และโช่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
 
 
 
 
3
39
200,000
หลักสูตรการจัดการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต
• จิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
• สื่อดิจิทัลกับการจัดการธรกิจ
• การจัดการภาครัฐและเอกชน
• การจัดการธุรกิจสื่อและดิจิตัล (คณะนิเทศศาสตร์)
• การจัดการธุรกิจความปลอดภัยทางการบินและการคมนาคม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม)
 
 
 
3
36
200,000
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
 
5
36
200,000
 วิศวกรรมโยธา
 
 
5
36
200,000
 
• วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
3
36
200,000
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
 
3
36
180,000
สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
 

 
 
36 
180,000 


 

 
                               
 
                           อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
                             ปีการศึกษา 2562
 
  • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
 
หลักสูตร/สาขาวิชา
 
ภาคการศึกษา
 
 
ภาค
เรียน
 
หน่วย
กิต
 
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส-อ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 48 630,000
• วิชาการบริหารการศึกษา 9 60 500,000
• การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน     9 60 630,000
• วิชาการบัญชี 9 48 682,500
• วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9 60 630,000
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
• วิชาวิศวกรรมโยธา
  9 48 231,000
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต     9 48 525,000
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต       9 60 630,000