อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
 • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
 •  
 
หลักสูตร/สาขาวิชา
ภาคการศึกษา
ปกติ
ส-อ
ภาค
เรียน
หน่วย
กิต
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร

 
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  6 42 220,000
 • บัญชีมหาบัณฑิต
  3 36 180,000
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  5 39 200,000
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  4 39 180,000
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  4 39 200,000
 • การจัดการมหาบัณฑิต
  3 36 180,000
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  5 36 200,000
• วิศวกรรมโยธา
  5 36 200,000
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • • การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
  3 36 180,000
• วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3 36 200,000
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  3 36 180,000
 
 
 
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
 • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
 •  
 
หลักสูตร/สาขาวิชา
ภาคการศึกษา
ส-อ
ภาค
เรียน
หน่วย
กิต
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร

 
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • • เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 48 630,000
• วิชาบริหารการศึกษา
9 60 472,500
• การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
9 60 630,000
• วิชานิติรัฐกิจ
9 54 630,000
• วิชาการบัญชี
9 48 682,500
• วิชารัฐประศาสนศาสตร์
9 60 630,000
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • • วิชาวิศวกรรมโยธา
9 48 231,000**
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
9 48 630,000
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
9 60 630,000