สมัครเรียน ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม                       
 
 

 


ปริญญาโท/ประจำปีการศึกษา 2563
 
คณะ/หลักสูตร
ภาคการศึกษา
 
จำนวน
นก.
ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร 
ปกติ ส-อ
 คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต       42 220,000
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรม        
สาขากฎหมายธุรกิจ        
สาขากฎหมายมหาชน        
 คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต     36 180,000
คณะสหวิทยากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาขา นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน     36 180,000
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต     36 200,000
สาขาจิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์          
ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       36 200,000
สาขาวิชา การตลาดเชิงกลยุทธ์        
สาขาวิชาบูรณาการการจัดการธุรกิจ        
าขาวิชา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน        
ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     36 180,000
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       36 180,000
สาขาวิชา การตลาดเชิงกลยุทธ์        
สาขาวิชาบูรณาการการจัดการธุรกิจ        
าขาวิชา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     36 200,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     36 200,000
 
 
ปริญญาเอก/ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร
 
ภาคการศึกษา จำนวน
นก.
ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร
  ปกติ ส-อ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     48 630,000
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     60  500,000
สาขาวิชาการบัญชี     48 682,500
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     48 231,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      60 630,000
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต     60 630,000
คณะนิติศาสตร์
ลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต     48 525,000