อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
 • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
 • ประจำปีการศึกษา 1/2560
 


หลักสูตร/สาขาวิชา
ภาคการศึกษา
ภาคปกติ
ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์
จำนวน
ภาค
เรียน
จำนวน
หน่วย
กิต
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    6 42 -
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
    3 36 -
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
    5 39 -
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    4 39 -
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    4 39 -
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
    3 36 -
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    5 36 -
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    5 36 -
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
    3 36 -
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3 36 -
• สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    3 36 -
• สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
    4 36 -
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 • • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
    3 36 -
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
    3 36 -
 
 
 
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
 • ประมาณการค่าเล่าเรียน ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
 • ประจำปีการศึกษา 1/2560
 
หลักสูตร/สาขาวิชา
ภาคการศึกษา
ภาคปกติ
ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์
จำนวน
ภาค
เรียน
จำนวน
หน่วย
กิต
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
บาท)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    9 48 -
• สาขาวิชาบริหารการศึกษา
    9 60 -
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
    9 60 -
• สาขาวิชานิติรัฐกิจ
    9 54 -
• สาขาวิชาการบัญชี
    9 48 -
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    9 60 -
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    9 48 -
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    9 48 -
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
    9 60 -