คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์/นอกเวลาราชการ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์/นอกเวลาราชการ อาทิตย์*
  คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
     สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - - - -
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
     การจัดการความปลอดภัยการบิน กรอ./กยศ.* - - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
     ธุรกิจการบิน / Airline Business กรอ./กยศ.* - - - -
     International Airline Business กรอ./กยศ.* - - - -
     การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* - - -
     การจัดการโรงแรม กยศ. - - -
     การจัดการโรงแรม กยศ. - - - -
     การจัดการการท่องเที่ยว กยศ. - - -
  คณะศิลปศาสตร์
     ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - -
     ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - - -
     ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - - -
     ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English Program) กรอ./กยศ.* - - -
  คณะนิเทศศาสตร์
     การออกแบบสื่อสารออนไลน์ กรอ./กยศ.* - - - -
     ศิลปะการแสดง กยศ. - - - -
     ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* - - - -
     วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ / (Broadcasting) กยศ. - - - -
  คณะบริหารธุรกิจ
     การจัดการธุรกิจด้านการบิน (New) กยศ. - - - -
     การจัดการธุรกิจดิจิทัล (New) - - - -
     ธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* - - -
     การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ กยศ. -
     การตลาดดิจิทัล กยศ. - -
     บริหารธุรกิจ กยศ. - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* - -
  คณะบัญชี
     การบัญชี กรอ./กยศ.* -
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) กรอ./กยศ.* -
     วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* - - -
     วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ) กรอ./กยศ.* -
     วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กรอ./กยศ.* - - -
     วิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม) กรอ./กยศ.* - - -
     วิศวกรรมระบบราง - - -
     หมายเหตุ : หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้ - - - - -
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* - -
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* - - - -
     การออกแบบภายใน กยศ. - - - -
     การสื่อสารสถาปัตยกรรม (NEW)! กยศ. - - - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย
     ดิจิทัลอาร์ตส์ กรอ./กยศ.* - - -
     คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กรอ./กยศ.* - - -
     การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* - - - -
     การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* - - -
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต กยศ. -
  Sripatum International College
     การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตร 3+1 ร่วมกับ SHML, Switzerland) กรอ./กยศ.* - - - -
     การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Hospitality Management) กรอ./กยศ.* - - - -
     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) กรอ./กยศ.* - - - -
     ธุรกิจการบิน (Airline Business-International Program) กรอ./กยศ.* - - - -

- คือ ไม่เปิดรับ         คือ เปิดรับ         คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น

  1. * ผู้กู้เคยกู้ กยศ. มาก่อนจึงสามารถกู้ได้
  2.  ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4