ค่าเทอม

ปริญญาตรี 2566

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

การชำระเงินลงทะเบียน
 ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน      
 ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1
ตลอด หลักสูตร (4 ปี)
  หลักสูตร 2 ปริญญา
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล 2 + Human* 43,900 38,900 347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 2 43,900 38,900 345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ 2 43,900 38,900 346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ 2 + Human* 43,900 38,900 345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล 2 + Human* 43,900 38,900 345,400
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 33,500 23,500 300,000 200,000
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน 2 + Human* 38,500 33,500 304,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน 2 + Human* 42,900 37,900 297,600
การจัดการโรงแรมและไมซ์ 1 42,900 37,900 300,100
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 1 42,900 37,900 294,100
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ 2 + Human* 42,900 37,900 330,900
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 + Human* 40,900 35,900 281,200
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก 2 + Human* 40,900 35,900 281,200
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 1 40,900 35,900 270,600
การตลาดดิจิทัล 1 40,900 35,900 270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 2 40,900 35,900 270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน 2 + Human* 40,900 35,900 272,600
บริหารธุรกิจ 1 40,900 35,900 288,600
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 2 41,300 36,300 283,700
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 39,300 34,300 277,700
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 2 40,900 35,900 279,400
คณะบัญชี
การบัญชี 2 40,900 35,900 283,400
 คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 1 40,900 35,900 301,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1 42,100 37,100 267,000
คณะนิเทศศาสตร์
สื่อสารการแสดง 1 38,800 31,800 333,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล 2 + Human* 38,800 31,800 349,800
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ 2 + Human* 38,800 31,800 322,700
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ 2 + Human* 42,700 37,700 380,600
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 + Human* 42,700 37,700 380,200
การออกแบบกราฟิก 2 + Human* 42,700 37,700 377,200
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 2 + Human* 42,700 37,700 377,200
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์   38,100 33,100 319,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 43,500 38,500 319,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 + Human* 38,100 33,100 321,200
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม 2 47,500 42,500 450,000
ออกแบบภายใน 3 46,300 41,300 350,600
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา 2 + Human* 41,600 36,600 330,000
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการก่อสร้าง 2 + Human* 41,600 36,600 330,000
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) 2 + Human* 43,100 38,100 336,000
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 + Human* 41,700 36,700 319,300
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2 + Human* 41,700 36,700 319,300
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) 2 + Human* 30,300 31,300 332,800
วิศวกรรมเครื่องกล 2 + Human* 43,200 38,200 323,700
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร 2 + Human* 43,200 38,200 323,700
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) 2 + Human* 43,200 38,200 343,300
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2 + Human* 43,300 38,300 352,000
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 + Human* 41,700 36,700 320,100
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม 2 + Human* 41,700 36,700 320,100
วิศวกรรมระบบราง 2 + Human* 37,000 27,000 390,000 286,000
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง
International College***
Airline Business 2 + Human* 60,300 55,300 351,400
Business Management 1 52,800 47,800 352,700

หมายเหตุ :
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
4. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ 
5. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU

ผู้จบ ปวส.

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1
ตลอด หลักสูตร (4 ปี)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรมและไมซ์ 1 38,900 33,900 173,400
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 1 38,900 33,900 170,400
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ  (ภาควันอาทิตย์) 1 37,300 32,300 171,900
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) 1 37,300 32,300 171,900
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) 1 37,300 32,300 171,900
คณะบัญชี
การบัญชี 2 42,100 37,100 155,400
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) 2 37,300 32,300 168,100
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์ 2 37,300 32,300 168,100
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 41,500 36,500 182,500
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) 1 41,500 36,500 182,500
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา 2 + Human* 41,700 36,700 259,200
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 + Human* 27,900 22,900 264,400
วิศวกรรมเครื่องกล 2 + Human* 27,900 22,900 274,900
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 + Human* 33,300 28,300 251,500
วิศวกรรมระบบราง 2 + Human* 40,100 36,100 270,000 210,000
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบกราฟิก 2 + Human* 40,900 41,900 220,800

หมายเหตุ :
1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU