ค่าเทอม

ปริญญาตรี 2566

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี2566

การชำระเงินลงทะเบียน
 ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน      
 ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1
ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
  หลักสูตร 2 ปริญญา
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม133,900 28,900367,200
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*38,500 33,500308,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*42,900 37,900305,300
การจัดการโรงแรมและไมซ์142,900 37,900308,100
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human*42,900 37,900337,400
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*40,900 35,900281,200
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*40,900 35,900281,200
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900282,200
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900282,200
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900282,200
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900286,200
บริหารธุรกิจ140,900 35,900284,600
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ241,300 36,300288,700
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,300 36,300277,700
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ241,900 36,900279,400
คณะบัญชี
การบัญชี240,900 35,900287,400
 คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์140,900 35,900305,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)142,100 37,100267,000
คณะนิเทศศาสตร์
สื่อสารการแสดง138,800 33,800343,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล2 + Human*38,800 33,800353,100
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human*38,800 33,800333,700
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human*43,700 38,700387,200
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human*43,700 38,700388,200
การออกแบบกราฟิก2 + Human*43,700 38,700386,200
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human*43,700 38,700385,200
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,100 36,100362,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร144,500 39,500348,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*40,100 35,100349,200
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม248,500 43,500468,200
ออกแบบภายใน349,300 44,300362,600
นวัตกรรมการออกแบบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา2 + Human*42,100 37,100339,500
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง2 + Human*42,100 37,100339,500
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)2 + Human*43,700 38,700347,000
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human*41,700 36,700336,200
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human*41,700 36,700336,200
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)2 + Human*36,300 31,300349,700
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human*43,700 38,700339,100
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human*43,700 38,700339,100
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)2 + Human*36,300 31,300353,300
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่2 + Human*43,300 38,300368,500
วิศวกรรมอุตสาหการ2 + Human*41,700 36,700336,600
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human*41,700 36,700336,600
วิศวกรรมระบบราง2 + Human*39,900 34,900400,500
Sripatum University International College
Airline Business2 + Human*57,700 52,700367,100
Business Management151,700 46,700358,800
*Student Uniform Airline Business 5,700 / Business Management 4,200 ชำระค่าตัดชุดตอนเปิดภาคเรียน
ผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอดหลักสูตร (2 ปี)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ  (ภาควันอาทิตย์) 1 38,300 33,300 173,900
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) 1 38,300 33,300 172,900
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) 1 38,300 33,300 172,900
คณะบัญชี
การบัญชี 2 43,100 38,100 169,400
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) 2 38,300 33,300 169,400
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์ 2 38,300 33,300 169,400
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 43,500 38,500 199,500
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) 1 43,500 38,500 199,500
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา 2 + Human* 42,700 37,700 266,200
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 + Human* 27,900 22,900 277,300
วิศวกรรมเครื่องกล 2 + Human* 27,900 22,900 280,900
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 + Human* 33,300 28,300 264,000
วิศวกรรมระบบราง 2 + Human* 48,500 43,500 273,900
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบกราฟิก 2 + Human* 51,900 46,900 233,800

หมายเหตุ :

 1. อัตราค่าเล่าเรียน เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นกรณีนักศึกษาเทียบโอนสถาบันอื่นๆ และเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท ยกเว้น คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 5. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
  เมื่อจบการศึกษา
  ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
  ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
 6. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 7. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU (คลิกเพิ่มเติม)
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ณ วันที่ 23/03/23 ค่าเทอมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง*