ค่าเทอม

ปริญญาตรี 2566

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

การชำระเงินลงทะเบียน
 ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน      
 ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1
ตลอด หลักสูตร (4 ปี)
  หลักสูตร 2 ปริญญา
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล 2 + Human* 43,900 38,900 347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 2 43,900 38,900 345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ 2 43,900 38,900 346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ 2 + Human* 43,900 38,900 345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล 2 + Human* 43,900 38,900 345,400
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 33,500 23,500 300,000 200,000
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน 2 + Human* 38,500 33,500 304,400
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน 2 + Human* 42,900 37,900 297,600
การจัดการโรงแรมและไมซ์ 1 42,900 37,900 300,100
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 1 42,900 37,900 294,100
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ 2 + Human* 42,900 37,900 330,900
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 + Human* 40,900 35,900 281,200
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก 2 + Human* 40,900 35,900 281,200
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 1 40,900 35,900 270,600
การตลาดดิจิทัล 1 40,900 35,900 270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 2 40,900 35,900 270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน 2 + Human* 40,900 35,900 272,600
บริหารธุรกิจ 1 40,900 35,900 288,600
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 2 41,300 36,300 283,700
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 39,300 34,300 277,700
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 2 40,900 35,900 279,400
คณะบัญชี
การบัญชี 2 40,900 35,900 283,400
 คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 1 40,900 35,900 301,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1 42,100 37,100 267,000
คณะนิเทศศาสตร์
สื่อสารการแสดง 1 38,800 31,800 333,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล 2 + Human* 38,800 31,800 349,800
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ 2 + Human* 38,800 31,800 322,700
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ 2 + Human* 42,700 37,700 380,600
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 + Human* 42,700 37,700 380,200
การออกแบบกราฟิก 2 + Human* 42,700 37,700 377,200
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 2 + Human* 42,700 37,700 377,200
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 + Human* 38,100 33,100 319,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 43,500 38,500 319,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 + Human* 38,100 33,100 321,200
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม 2 47,500 42,500 450,000
ออกแบบภายใน 3 46,300 41,300 350,600
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา 2 + Human* 41,600 36,600 330,000
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการก่อสร้าง 2 + Human* 41,600 36,600 330,000
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) 2 + Human* 43,100 38,100 336,000
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 + Human* 41,700 36,700 319,300
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2 + Human* 41,700 36,700 319,300
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) 2 + Human* 30,300 31,300 332,800
วิศวกรรมเครื่องกล 2 + Human* 43,200 38,200 323,700
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร 2 + Human* 43,200 38,200 323,700
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) 2 + Human* 43,200 38,200 343,300
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2 + Human* 43,300 38,300 352,000
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 + Human* 41,700 36,700 320,100
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม 2 + Human* 41,700 36,700 320,100
วิศวกรรมระบบราง 2 + Human* 37,000 27,000 390,000 286,000
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง
International College***
Airline Business 2 + Human* 60,300 55,300 351,400
Business Management 1 52,800 47,800 352,700

หมายเหตุ :
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
4. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ 
5. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU

ผู้จบ ปวส.

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1
ตลอด หลักสูตร (4 ปี)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรมและไมซ์138,900 33,900173,400
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์138,900 33,900170,400
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ  (ภาควันอาทิตย์)137,300 32,300171,900
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์)137,300 32,300171,900
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)137,300 32,300171,900
คณะบัญชี
การบัญชี242,100 37,100155,400
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)237,300 32,300168,100
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์237,300 32,300168,100
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ141,500 36,500182,500
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์)141,500 36,500182,500
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา2 + Human*41,700 36,700259,200
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human*27,900 22,900264,400
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human*27,900 22,900274,900
วิศวกรรมอุตสาหการ2 + Human*33,300 28,300251,500
วิศวกรรมระบบราง2 + Human*40,100 36,100270,000 210,000
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบกราฟิก2 + Human*40,900 41,900220,800

หมายเหตุ :
1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU