การจัดการ (ภาคปกติ, ภาคเสาร์-อาทิตย์)

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 
ภาคเสาร์-อาทิตย์
เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

สาขาวิชาการจัดการ

เป็นภาควิชาที่เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ในนามของ “สาขาวิชาวิชาการบริหาร” ภายหลังในปี พ.ศ.2534 ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหาร เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ” เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่น
มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น
- การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- การจัดการองค์กรภาครัฐ
- การจัดการธุรกิจซาลอน
- การจัดการธุรกิจกีฬา


การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

UploadImage UploadImage
 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปทุมวัน
ตำแหน่ง: พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัท นิกโกอุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท นิกโกอุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
ตำแหน่ง: เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

ความสามารถพิเศษ :

กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความ การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความและบทความดีเด่น การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมพูลแมนประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2553กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความ การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2365
อาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยบรรยายในวิชา การจัดการ การวางแผนและการควบคุมการจัดการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม พฤติกรรมองค์การ และการสื่อสารทางการจัดการ

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่สำคัญ ของอาจารย์อรนิษฐ์ ได้แก่ เป็นผู้ร่วมแต่งหนังสือการวางแผนและการบริหารโครงการ (Planning and Project Management ) สำนักพิมพ์ Diamond in Business World นอกจากนั้นเป็นผู้แต่งร่วม ในเอกสารประกอบการสอน วิชา BUS227 การจัดการ จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์อรนิษฐ์ เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานภาคเสาร์อาทิตย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้รับการแต่งตั้งในงานด้านการบริหารอื่นๆ เช่น เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2353
เกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสายสังคม

เกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตำแหน่ง: หัวหน้าระดับ

เกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจริยธรรม

เกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการแนะแนวการศึกษา

เกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตำแหน่ง: คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

เกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ สาขาการบริหารงานบุคคล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชา การบริหารงานบุคคล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: บรรณาธิการ Newsletter

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: บรรณาธิการ Newsletter คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: คณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ประธานอนุกรรมการบริการวิชาการสู่สังคม

กรมพละศึกษา
ตำแหน่ง: วิทยากรพิเศษ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
ประสบการณ์การทำงาน :
กองฝึกอบรม กระทรวงพลังงาน
ตำแหน่ง: เลขาผู้อำนวยการ โครงการ การอนุรักษ์พลังาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความสามารถพิเศษ :
งานด้านวิทยากร
1. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ครู กทม. ในหัวข้อ การจัดทำนวัตกรรมสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556
2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ครู กทม. ในหัวข้อ การวัดและการประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
1. มีความสามารถในการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลการและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
5. สามารถวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรและสามารถวิเคราะห์ค่างานและจัดทำ Job Description and Job Specification ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานได้ทั้งระบบ (ภายในและภายนอก)
7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Ms.word, Excel, Power Point, Internet)
8. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลิกภาพที่ดี และมี
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
ประสบการณ์การทำงาน :

Max Vieng Ping Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Accounting and Finance Manager

Daimler Chrysler (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Overhead Control Supervisor

Unicef East Asia & Pacific Regional Office
ตำแหน่ง: Finance/Accounting Assistant III

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354