คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โลโก้ “รุ้ง” ที่เราเห็นบนท้องฟ้านั้นแท้ที่จริงแล้ว มันคือละอองน้ำที่ลอยตัวค้างอยู่ในอากาศ มีลักษณะเด่น คือ ความโปร่งแสง จึงทำให้กระจายแสงสีขาวออกมาเป็นแถบ ที่เรียกกันว่าแถบ Spectrum เมื่อแถบสีขาวนี้วิ่งไปชนกับแสงอาทิตย์ จึงเกิดการหักเห ทำให้มีสีต่างๆ 7 สี (ม่วง, คราม, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แสด, แดง)“รุ้ง” เกิดขึ้นในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศร้อนชื้นที่ประกอบไปด้วยแดด และฝน สถาปัตยกรรมในประเทศไทยจึงต้องคำนึงถึงข้อดี ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ Chosan ...

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

นักศึกษาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ...

ขอแสดงความยินดีกับน้องก้าว ฐานชนม์ ยาวิละ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ...

สำนักงานประกันคุณภาพ จ...

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...

ปักธง‘วิทยาลัยการบินและคมนาคม’ ...

ขณะที่การผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การบินในภูมิภาคอาเซียนยังคงเดินหน้าต่อไป ...

นิเทศศาสตร์ SPU เชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติ ...

คณะนิเทศศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติ ...

ก้าวแรกกับการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ...

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

สถาปัตยกรรม

เป็นการเรียนที่เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ผ่านขั้นตอนการคิดและวิธีการต่างๆ จนออกมาเป็นผลงานจริง สำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้านนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ความรู้และทักษะทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่น บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือศูนย์กลางการสื่อสารมากมายที่เราล้วนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มตั้งแต่คิดค้นสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน ตลอดจนขั้นตอนการสร้างและลงมือทำให้ออกมาเป็นผลงานจริง และต้องทำงานควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอ เพื่อให้งานที่ทำออกมาสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและการอยู่อาศัยมากที่สุด

จุดเด่น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แก่
งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
- งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
- ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป
ฯลฯ

การออกแบบภายใน

เป็นงานสถาปัตยกรรมสาขาหนึ่งที่แยกออกมาจาก สถาปัตยกรรมหลัก (อาคาร) ความหมายของคำว่า สถาปัตยกรรมภายใน จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์"

จุดเด่น

สาขาวิชาการออกแบบภายใน มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสานปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบตกแต่งภายใน
- ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน
- นักวางแผนจัดการโครงการก่อสร้าง
- นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง
- ที่ปรึกษาโครงการ
- นักวิชาการ/นักวิจัย
ฯลฯ

การสื่อสารสถาปัตยกรรม (NEW)!

เมื่องานสถาปัตย์เข้าสู่ยุคดิจิตอล การสื่อสารในโลกปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำไปตลอดเวลา จึงเกิดแนวทางใหม่ในการเรียนสถาปัตย์ Architectural Communication (การสื่อสารสถาปัตยกรรม) เป็นที่แรกและที่เดียวในประทเศไทย กับหลักสูตร 4 ปี ที่ให้ทั้งทักษะทางสถาปัตยกรรมการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และกาบริหาร จัดการธุรกิจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มีความหลากหลาย มีความพิเศษเฉพาะตัว เพื่อให้พร้อมท้าทายกับโลกยุคใหม่ในอนคต

สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม
เหมาะกับใคร ?
• มีความสนใจงานสถาปัตย์ และงานออกแบบสร้างสรรค์
• มีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
• มีไลลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น อัพเดทตัวเองให้ทันสมัยตลอดเวลา
• มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบการแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย
• ชอบการสื่อสาร การนำเสนองานให้น่าสนใจในยุคดิจิตอล

สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม
เรียนอะไร?
เรียนรู้แบบพื้นฐานสถาปัตย์ ความเข้าใจ – อ่านแบบได้ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอแนวคิด
และรูปแบบอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิตอล 3D / Animation /
AR / VR / Interactive etc. และยังได้เข้าใจการบริหารธุรกิจ และการจัดการได้
“Architecture + Communication + Digital Technology + Business Management”

จุดเด่น

ARCHITECTURE
มีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม ทั้งทางด้านการออกแบบ, โครงสร้าง, เทคโนโลยี เพื่อสามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าของงาน ที่จะใช้ในการนำเสนอ

DIGITAL MEDIA
มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและสื่อทางดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อนำเสนองานทางสถาปัตยกรรม

COMMUNICATION ARTS
มีความสามารถในการสื่อสารโน้มน้าวลูกค้า เป็นผู้ประสานงานนำผลงานทางสถาปัตยกรรมออกไปสู่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรม

MANAGEMENT
สามารถวางแผนและบริหารจัดการวิธีการสื่อสารผ่านดิจิทัลและ วางกลยุทธ์ในการนำเสนองานสถาปัตยกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

รูปแบบใหม่ในการเรียนคณะการสื่อสารสถาปัตย์ ระบบการเรียนแบบ Up Level / Up skill set /เมื่อเรียนจบตามวิชาที่กำหนดจะได้เลื่อน 1 level และจะได้รับcertificate เพื่อรับรองในการไปทำงานได้ทันที

อาชีพใหม่ที่ตรงกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์
- Creative technologist ครีเอทีฟ-นักออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล
- Start Up /Studio Owner เจ้าของสตูดิโอ
- Architectural Visualizer นักสร้างภาพเสมือนทางสถาปัตยกรรม
- Marketable Architect นักพัฒนาธุรกิจสำหรับสถาปัตย์
- Architectural Supporter ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม
- Digital Optimization Consultant (Architect/Interior Engineering firms) นักวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนองานสถาปัตยกรรมด้วยสื่อดิจิทัล

ผลงานนักศึกษาและคณะ

ผลงาน THESIS ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สัปดาห์สุดท้ายของภาคการเรียนที่ 1/59 ของ นศ.ชั้นปี 5 วิทยานิพนธ์ภาคออกแบบทางสถาปัตยกรรม วันนี้ (7ธ.ค.59) เป็นกำหนดวันส่งผลงานวิทยานิพนธ์ส่วนที่ ...

The Interior Design Renovation Project of Veranda Resort & Spa

The Interior Design Renovation Project of Veranda Resort & Spa นาย รังสิทธิ์ สะสม ปัจจุบันการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีบทบาทขึ้นทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจรูปแบบลักษณะการตกแต่งที่มีเสน่ห์รวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันเพื่อสร้างจุดขายในการดึงดูดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อลูกค้า ...

The Interior Design Renovation Project of Centre Point Langsuan Hotel

The Interior Design Renovation Project of Veranda Resort & Spa นาย รังสิทธิ์ สะสม ปัจจุบันการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีบทบาทขึ้นทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจรูปแบบลักษณะการตกแต่งที่มีเสน่ห์รวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันเพื่อสร้างจุดขายในการดึงดูดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อลูกค้า ...

The Interior Design Renovation Project of Department of Export Promotion ...

The Interior Design Renovation Project of Department of Export Promotion Ministry นาย นรุตม์ สุดเจริญ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ...

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

SHOWCASE

ศิษย์เก่า

  ความตั้งใจจะทำให้คุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จ  
เจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่ โรงแรมธาราบุรีรีสอร์ทและโรงแรมเดอะธาราเด็คคอร์
ศุภกิจ ธาราวิวัฒน์
  เจ้าของผลงานรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  
สถาปนิกอิสระ
วิชญ์ชาญ หวานชิต

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง