การบัญชี

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูล ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักบัญชี
- พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
- นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accounting)
B.Acc. (Accounting)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

คณาจารย์คณะบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา การบริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคม และมูลนิธิในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ประเทศอังกฤษ ในงาน The International Conference on Business Tourism and Applied Sciences, at the University of London, London

ประสบการณ์ทำงาน
- คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้อำนวยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด
-อนุกรรมการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ออกแบบและวางระบบบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี บริษัท มาลาคี จำกัด บริษัท พีเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั้น จำกัด และบริษัท พริมา มารีน จำกัด
- ด้านตรวจสอบภายใน บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด กองทุนสงเคราะห์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ Da hong heng enterprise Co.Ltd.,
- ด้านสอบบัญชี สำนักงานนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าและเพื่อน และ สำนักงาน นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านต้นทุน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้กับ กระทรวงการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผนดินทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ กระทรวงพลังงาน ข้าราชการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ และ คณะครู สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลงาน
(1) งานวิจัย
-ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ตามระดับสภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ต่อกำไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนเกินปกติ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนด้วยองค์ความรู้รูปแบบเว็บ
เชิงความหมาย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยอิง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

(2) บทความ
- การทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงิน
- การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์
- คุณภาพของกำไรในงบการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
- บัญชีใครว่าไม่สำคัญ
- ปัญหาของการทุจริตและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรัพย์

(3) ตำรา
การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้นทุน
ด้านออกแบบและวางระบบบัญชี
ด้านตรวจสอบภายใน
วิจัยด้านบัญชีและบริหาร

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2376
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Accounting) Ramkhamhaeng University
M.B.A. (Accounting) Sripatum University
M.B.A. (International Business Management) Stamford International University
B.B.A. (Accounting) Krirk University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S. (Accounting) ,Thammasat University, Thailand.
ปริญญาโท: M.Com , Macquarie University, Australia.
ปริญญาตรี: B.S. (Accounting) (First Class Honors) , Bangkok University, Thailand.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชีและการเงินที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็ได้เรียนปริญญาโททางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นปริญญาโทใบที่ 2 นอกจากนี้ได้สอบผ่านหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4 และผ่านการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Train the trainer TFRS for SMEs) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงนับได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ประวัติการทำงาน
2556-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2542-2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะบัญชี
2541-2542 บริษัท เอส เอ็ม พี 1996 จำกัด ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

ผลงานทางวิชาการ
1) บทความวิจัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
2) บทความวิชาการ
- การรวมธุรกิจ
- การจัดทำงบกระแสเงินสดรวม
- ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบการเงินรวม

3) เอกสารประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นสูง 2

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชีสำนักงานวรกรและสุชาดาสอบบัญชี
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่ง
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ดร. วรกร แช่มเมืองปัก
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: บธ.บ. : (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท: บธ.ม. : (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาเอก: ปร.ด.: (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: พบ.ม.บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี: บช.บ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศนียบัตร: Cert. in Visiting Colleague Program
University of Hawaii,U.S.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นก็ได้รับประกาศนียบัตร Cert. in Visiting Colleague Program จาก University of Hawaii สหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8

โดยในปัจจุบัน นอกจากการบริหารงานในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพแล้ว ท่านยังมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบระบบบัญชี และการวางแผนภาษี

ผลงาน

1) ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อการลงทุนกรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจพลังงาน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ตำราวิชาการบัญชีการเงิน ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Thomson Learning

ประสบการณ์การทำงาน :
กลุ่มบริษัทโบนันซ่า
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาบัญชีและการเงิน
Camp Dresser & McKee International Inc.

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

2) ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
: Advisor for Accounting and tax Planning USA (Thailand Branch)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี เครือรัฐติกาล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ตรวจสอบภายในและภาษีอากร จากประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบสอบบัญชี และตรวจสอบภายในหลายปี

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้านการสอบบัญชี ตรวจสอบภายในและภาษีอากร
วิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ และผู้อบรมภายนอก ด้านการสอบบัญชี และการบัญชี
ปี 2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2543 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) (ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจผลิต)
ปี 2537 -2542 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตำแหน่ง Audit Supervisor บริษัทสำนักงานสอบบัญชีเอ เอ็ม ซี จากัด
(ตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอื่นๆ)
ปี 2536 -2537 พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกไฟแนนซ์ จากัด (มหาชน) 1991
อื่นๆ - คณะอนุกรรมการประเมินผล CPIAT, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
-ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตีพิมพ์บทความด้านบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
-ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตีพิมพ์บทความวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
- CPA in Thailand
ผลงานทางวิชาการ
1) ผลงานวิจัย
- ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผุ้สอบบัญชีสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) บทความวิจัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดุแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต้อกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
- ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
3) บทความวิชาการ
- หน่วยงานที่ควรมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และภาษีอากร

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี เครือรัฐติกาล
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
MBA. (Financial) The University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand

ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
B.ACC (Auditing) The University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาราวัน เพชรเจริญ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: MBA (Accounting)
Sripatum University, Thailand

ปริญญาตรี: BBA (Accounting)
Srinakharinwirot University, Thailand

ปริญญาตรี : BBA (Business Education)
Srinakharinwirot University, Thailand

ประกาศนียบัตร: Certificate International Business Program
University of California, Los Angeles, USA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาราวัน เพชรเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ รวมไปถึงการบัญชี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระดับปริญญาโทจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน Management Accounting และ Tax Planning เป็นอย่างสูง

ประสบการณ์การทำงาน :
Roong Reuang Coach Company Limited
ตำแหน่ง: Accounting Consultant

Bell travel Service Company Limited
ตำแหน่ง: Accounting Consultant

Petchsomrang Company Limited
ตำแหน่ง: Accounting Consultant
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านการบัญชีบริหาร จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบัน
อาจารย์กนกศักดิ์เป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอนให้กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน External Audit และ Internal Audit เป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน :
Arthur Andersen (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Auditor

SGV Nathalang & Co.
ตำแหน่ง: Senior Auditor

Change to KPMG (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Auditor
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: MBA (Managerial Accounting)
Burapa University, Thailand

ปริญญาตรี: BBA (Accounting)
Kasetsart University, Thailand
พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S. (Accounting)
Thammasat University, Thailand

ปริญญาตรี: BBA (Finance and Banking)
Sukhothai Thammathirat Open University

ปริญญาตรี: B.S. (Accounting)
Bangkok University, Thailand
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ท่านได้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เช่นการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในหัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี (Train the trainer TFRS for SMEs) การอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในหัวข้อ หลักสูตรวิทยากรสหกิจศึกษา(รุ่นที่ 1)และยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัญชี อาทิเช่น การเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในหัวข้อการบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
ปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี พ.ศ.2542 – 2556 อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินและประโยชน์ของงบการเงินรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คงค้างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญด้านการบัญชีการเงิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนปริญญาโททางด้านธุรกิจระหว่างประเทศจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีเกินกว่า 10 ปี ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร การวางแผนและควบคุมกำไร การจัดการการเงินธุรกิจ และมีความสนใจในด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน
School of Accountancy, Sripatum University
ตำแหน่ง: Assistant to the Dean for Academic Affairs
Faculty of Accountancy, Sripatum University
ตำแหน่ง: Advisor of Sat-Sun Student Program
Sweet Success Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Manager

KS COM Enterprise Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Accountant

ผลงานทรงวิชาการ
1) วิจัย
- ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2
- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกำไรสุทธิ อัตรากำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) บทความ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบัญชีต้นทุน
- ด้านการบัญชีบริหาร
- การวางแผนและควบคุมกำไร
- การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1320
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1321
จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.I.B.
Swinburne University of Technology, Australia

ปริญญาตรี : B.Tech. (Business Information Technology)
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

ปริญญาตรี : B.S. (Accounting) (Second class honors)
Bangkok University, Thailand


สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

กำลังศึกษาปริญญาเอก,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบัญชี (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2534
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ มีประสบการณ์ภาคธุรกิจจำนวน 14 ปี เป็นอาจาย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
ตั้งแต่ พ.ศ.-พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2558 - 2555 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2555 – 2553 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2553 – 2552 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2550 – 2545 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2545 – 2540 อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2540 – 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซูปร้าซีสเท็ม จำกัด
2535 – 2532 สมุห์บัญชี บริษัท เอด้า จำกัด
2534 – 2530 สมุห์บัญชี บริษัท สแตนดาร์ดซิสเท็ม จำกัด
2530 – 2527 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.บางกอกยูเนี่ยนคอนสตั๊คชั่น

ผลงานวิชาการ
1. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร”
2. งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา ACT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2, วิชา ACT 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. ร่วมเขียนตำราเรียน วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น 1, วิชา ACT หลักการบัญชีขั้นต้น

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบบัญชี และออกแบบระบบบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม บริการแก่หน่วยงานเอกชน และเป็นที่ปรึกษาด้านการภาษีธุรกิจโทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีต้นทุน และระดับปริญญาโทด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งต่อมาไม่นาน ได้เข้าทดสอบความรู้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์อุปพันธ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ให้กับ บ้านช้างการบัญชีและภาษีอากร, ที่ปรึกษาด้านบัญชีในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ บริษัท โอเวอร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด พร้อมๆ กับการดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เลขที่ 9319) ของสำนักงานสอบบัญชี กฤตภาส อีกด้วย

ประสบการณ์การทำงาน :
Iden Thai Laser Technology Co., Ltd.
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านบัญชี

สำนักงาน สมพงศ์ เพ็ชรรัตน์ การบัญชีและกฎหมาย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9319 สำนักงานสอบบัญชี กฤตภาส

2) ที่ปรึกษาด้านบัญชี บ้านช้างการบัญชีและภาษีอากร

3) ที่ปรึกษาด้านบัญชีในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โอเวอร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อุปพันธ์ ทวีผล
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: MBA. (Accounting)
The University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand

ปริญญาตรี: B.Acc. (Costing)
The University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: MBA (Accounting)
Sripatum University, Thailand

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม): B.Acc
Sripatum University, Thailand

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร: Tax Auditor
อาจารย์พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ สำเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นอาจารย์ประจำคณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้น นอกจากงานการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว อาจารย์พิเชษฐ์ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ให้กับองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่งอีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ชัยสรรค์ รังคะภูติ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S.(Accounting)
Thammasat University, Thailand, 2001

ปริญญาตรี: B.B.A.(Accounting),
Burapha University, Thailand, 1997

ประสบการณ์การทำงาน :
Faculty of Accountancy, Sripatum University
ตำแหน่ง: Lecturer
เจษฎา ใหม่ตาจักร์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บช.ม. (การบัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: บช.บ. (การสอบบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน :
Thai Audit Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Assistant Auditor

B.D.O. Richfield International (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Assistant Auditor

Sino-Thai Engineering & Construction Group
ตำแหน่ง: Financial Accountant

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

Lecturer Faculty of Accountancy, Sripatum University
อาจารย์รมิดา คงเขตวณิช สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติบัตรเกียรติคุณผลการเรียนดีเด่น และในระดับปริญญาโท ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี โดยปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก (Ph.D. Acc.) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ ได้อบรมหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงนับได้ว่าอาจารย์รมิดา คงเขตวณิช เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) อย่างมากอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียว

ประวัติการทำงาน
2559 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
2558 – 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
2557 – 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
2555 – 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์
2554 – 2555 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการบัญชี และ
กรรมการโครงการสหกิจและแนะแนวอาชีพ
2552 – 2554 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
2550 – 2552 SCG Audit Office Limited. ตำแหน่ง: Assistant Auditor

ผลงานทางวิชาการ
1)บทความวิจัย
- ปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น
- การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2)เอกสารประกอบการสอน
- วิชาการบัญชีขั้นต้น
- การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
รมิดา คงเขตวณิช
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: อยู่ระหว่างศึกษา Ph.D. Acc., Sripatum University, Thailand.
ปริญญาโท: M. Acc., Sripatum University, Thailand.
ปริญญาตรี: B. Acc., Sripatum University, Thailand
วิชัย ธรรมทวีธิกุล
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: Master in Christian Studies (MCS)
Regent College, Canada

ปริญญาโท: Master in Business Management (MBA)
Asian Institute of Management, Philippines

ปริญญาตรี: BBA (Accounting) (Magna Cum Laude)
Assumption University, Thailand
อาจารย์วิชัย ธรรมทวีธิกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโททางด้านบริหาร (MBA) จากประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาได้ศึกษาต่อปริญญาโทใบที่ 2 ด้านปรัญญาคริสเตียนจากประเทศคานาดา รวมทั้งประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อาจารย์วิชัยมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทซอฟท์แวร์ระบบงานธนาคาร บริษัทผลิตและขายถ่านหิน และบริษัทฯที่ปรึกษาด้านระบบงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านระบบงานการเงินของอุตสาหกรรมต่างๆ

Dali University (Dali, China)
ตำแหน่ง: Lecturer

Chongqing Engineering and Business University (Chongqing, China)
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Carey Centre (Vancouver, Canada)
ตำแหน่ง: Manager

MSI Canada (Vancouver, Canada)
ตำแหน่ง: Executive Director

Silverlake (Thailand)
ตำแหน่ง: Country Manager

Boulder Contulting Co., Ltd (Thailand)
ตำแหน่ง: Managing Director

Banpu Public Company Ltd. (Thailand)
ตำแหน่ง: Assistant Vice President

Faculty of Commerce and Accounting, Thammasart University
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Faculty of Accountancy, Assumption University
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Ernst & Young Ltd. (Thailand)
ตำแหน่ง: Director of Management Consulting

Andersen Consulting (Thailand)
ตำแหน่ง: Senior Manager

รางวัลที่ได้รับ :

ประกาศนียบัตร: Teaching English as a Second Language (TESOL), Oxford Seminar, Canada
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี วิชาเอกการสอบบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และปริญญาโททางด้านการบัญชี ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต-บัญชี ในระหว่างการศึกษาได้มีการจัดทำงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (FACTORS AFFECTING THE ACCOUNTING POLICIES FOR REAL ESTATE BUSINESS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND) ISBN : 974-53-2412-4 และมีประสบการณ์ในสายงานบัญชีในด้านการจัดทำและสอบทานงบการเงินรวม วิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านการวางระบบบัญชี การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามระบบโครงสร้างขององค์กร เพื่อเสริมสร้างให้มีระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในที่ดี ปัจจุบัน อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) อย่างมากอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียว
สุภาพร แช่มช้อย
อาจารย์ประจำ
วัชธนพงศ์ ยอดราช
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Acc. (Accounting)
Sripatum University, Thailand

ปริญญาโท: M.B.A. (Business Law)
Ramkhamhaeng University, Thailand

ปริญญาตรี: B.Acc (Accounting)
The University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand

ปริญญาตรี: BBA. (International Business) เกียรตินิยมอันดับ 2
Sripatum University, Thailand
อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี (เกียรติบัตรเรียนดี) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้านกฎหมายธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร ได้เข้ารับการอบรม อาทิ ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่น 13 วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัย รุ่น 2 การสร้างนักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน การทำวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Internal Auditors ISO 9001:2000 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2556 – 2557 อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา
- ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มทางการตลาด และอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
- การเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย
- การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม AEC ของนักวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย : การศึกษาเชิงประจักษ์ของสาเหตุและผลลัพธ์.
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีภาษีอากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2375
ประสบการณ์การทำงาน :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก
ตำแหน่ง: พนักงานบัญชีสาขา

บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (บริษัทในเครือธนาคารทหารไทย)
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
สุทธิชัย สุรพัฒน์
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไกรวิทย์ หลีกภัย
อาจารย์ผู้ร่วมสอน
ธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย
อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สุชาดา รอดจันทร์ทอง
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: Master of Political Administration
NIDA

ปริญญาตรี: Bachelor of Law
Thammasart University

ปริญญาตรี: Bachelor of Accounting
Bangkok University
เนาวลักษณ์ สุจปลื้ม
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: MBA (Accounting)
Sripatum University, Thailand

ปริญญาตรี: B.Acc. (Accounting)
Dhurakij Pundit University, Thailand
ประสบการณ์การทำงาน :
Government Housing Bank (Pathumthani Branch)
ตำแหน่ง: Chief Accountant

Revenue Department
ตำแหน่ง: Lecturer

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ตำแหน่ง: Lecturer
ประสบการณ์การทำงาน :
Charoen Pokphand Foods Public Co.,Ltd. (CPF)
ตำแหน่ง: Financial Analysis and Reporting Specialis

KPMG Phoomchai Audit Co.,Ltd.
ตำแหน่ง: Audit Senior (CPA)

Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Supervisors Accountant

The KASIKORNBANK Public Company Limited
ตำแหน่ง: Corporate Business Sales and Services Analyst and Planner
จักรทิพย์ วิเศษชัยศิลป์
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: Master of Business Administration (MBA)
Thammasat University

ปริญญาตรี: Bachelor of Business Administration (Accounting)
Thammasat University
พิมชญา ออกฉิม
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S. (Accounting)
Chulalongkorn University, Thailand

ปริญญาตรี: B.S. (Accounting)
Chiang Mai University, Thailand
ประสบการณ์การทำงาน :
Global Connections Plc.
ตำแหน่ง: Assistant Internal Audit Manager & Secretary of Audit Committee

Baker Tilly Risk Management Services (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Internal Auditor

Deloitte Touche Tomahsu Chaiyos Audit Ltd.
ตำแหน่ง: Assistant Audit Manager

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ตำแหน่ง: Senior Auditor
วันฤดี พิมพ์ประโพธ
อาจารย์พิเศษ
ศิลา ครุฑใจกล้า
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บัญชี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประสบการณ์การทำงาน :
บริษัท หนองจอกร่วมมิตรเดินรถ จำกัด
ตำแหน่ง: ดูแลด้านบัญชีและการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัฒนชัยเดินรถ
ตำแหน่ง: ดูแลด้านบัญชีและการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เพชรทองก้อนเดินรถ
ตำแหน่ง: ดูแลด้านบัญชีและการเงิน