UploadImage

UploadImage

รายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 


UploadImage

หลักสูตรและลักษณะการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะ / สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ วงเงินกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์*
  หลักสูตร 2 ปริญญา  
     การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - - -
     ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - - - -
     ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - - - -
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - - -
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - - -
     การบริหารและการจัดการสมัยใหม่และการตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 1 60,000 UploadImage - - - -
  
คณะ / สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ วงเงินกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ อาทิตย์*
  คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลักษณะที่ 1  70,000 UploadImage - - - -
  SPU’s British College  
     การจัดการธุรกิจ หลักสูตร 3 ปี - - - - UploadImage - -
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม  
     การจัดการความปลอดภัยการบิน ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  
     ธุรกิจการบิน ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - - -
     การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - -
     การจัดการโรงแรมและไมซ์ ลักษณะที่ 1 60,000 UploadImage - - - -
  คณะศิลปศาสตร์  
     ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - - -
     ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - - - -
     ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - - - -
  คณะนิเทศศาสตร์  
     การออกแบบสื่อสารออนไลน์ ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - - -
     สื่อสารการแสดง ลักษณะที่ 1 70,000 UploadImage - - - -
     ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - - -
  คณะบริหารธุรกิจ  
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (New) ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - - -
     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - - - -
     สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ลักษณะที่ 1 60,000 UploadImage   - - UploadImage
     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 1 60,000 UploadImage - - - UploadImage
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลักษณะที่ 1 50,000 UploadImage - - - -
     หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (การเดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม) ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - - UploadImage
  คณะบัญชี  
     การบัญชี ลักษณะที่ 2 60,000 UploadImage - UploadImage - UploadImage
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลักษณะที่ 1 70,000 UploadImage - UploadImage - UploadImage
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - - -
     วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New) ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - - -
  คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
     สถาปัตยกรรม ลักษณะที่ 2 70,000 UploadImage - - - -
     การออกแบบภายใน ลักษณะที่ 3 70,000 UploadImage - - - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย  
     ดิจิทัลอาร์ตส์ ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - -
     คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - -
     การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - - -
     การออกแบบกราฟิก ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - UploadImage - -
  คณะนิติศาสตร์  
     นิติศาสตรบัณฑิต ลักษณะที่ 1 60,000 UploadImage UploadImage -
  Sripatum International College  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) B.B.A. Business Management ลักษณะที่ 1 60,000 UploadImage - - - -
     หลักสูตรธุรกิจการบิน B.B.A International Airline Business ลักษณะที่ 2 + Human* 60,000 UploadImage - - - -
 
คณะ / สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ วงเงินกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ อาทิตย์*
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage UploadImage UploadImage -
     วิศวกรรมโยธา ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage UploadImage UploadImage -
     วิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage UploadImage UploadImage -
     วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - -
     วิศวกรรมอุตสาหการ (กระบวนการผลิต / โลจิสติกส์) ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - - -
     วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) ลักษณะที่ 2 + Human* 70,000 UploadImage - UploadImage - -
     หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith Universityได้   - - - - - -
  


หมายเหตุ :

1. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
2. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ 
3. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU


เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม คลิก
ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL คลิก


ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
ระบบการกู้ยืม (DSL) : Digital Student Loan Fund System


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 
โทรสาร 0 2558 6888 ต่อ 2137