• คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
  • 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
   2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
  • 1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
   สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
   ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
   ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
   ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
  • 2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
   สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
   ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
   ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
 • *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
 • เงื่อนไขหลังการรับทุน :
  1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
  2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
  3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สนับสนุนทุนการศึกษา 150,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 20,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 20,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 20,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 10,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 10,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 10,000 บาท
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 10,000 บาท

สมัครเรียน

วิธีการสมัคร :
1. นำส่ง Portfolio เน้น*เรื่องผลงาน,กิจกรรม และความสามารถพิเศษ
2. เขียนเรียงความภาษาไทย เกี่ยวกับ ความฝันของฉันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
3.ยื่น Portfolio และเรียงความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
– ผ่านเจ้าหน้าที่แนะแนว
– ผ่านไปรษณีย์
– ผ่านศูนย์รับสมัคร
– ผ่านระบบ (ใส่links) เป็นไฟล์ PDFเท่านั้น* ขนาดไฟล์ รอระบุ (ตรงนี้รองานการตลาดดำเนินการ)

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา


คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2. มีเกรดเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษระหว่างเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

รายละเอียด
ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

สนับสนุน ทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

กำหนดการสมัคร :
วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 : สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3 มีนาคม 2564 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
4 – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ 64

UploadImage
วิธีการสมัคร :
1. สมัครออนไลน์ผ่าน www.spu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ
3.นำส่ง Portfolio ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
– นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
– นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุน iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ 64”)
– นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
– นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB คลิก

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาทีได้รับทุนการศึกษา หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีในทุกๆด้าน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตร และมหาวิทยาลัยกำหนด
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ สามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น
6. มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
7. การให้ทุนการศึกษานี้ เฉพาะมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.) เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นบุตรหรือญาติที่นามสกุลเดียวกันกับบุคลากรศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยในเครือ
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหรือญาติบุคลากรศิษย์ค่าศิษย์ปัจจุบัน ที่นามสกุลเดียวกัน

รายละเอียด
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สำหรับผู้ลงทะเบียน วันนี้ – 31 พ.ค. 2564
สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จกาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. เป็นบุตรครูโรงรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสภาบันเอกชนและรัฐบาล รวมถึงหากในสถาบันการศึกษานั้นมีโรงเรียนในเครือระดับประศึกษาจะได้รับทุนนี้ด้วย
3. แสดงเอกสารหนังสือรับรองการฏิบัติหน้าที่ครู หรือสำนาบัตประจำตัวครูของสถาบันการศึกษา
4. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
– สนับสนุน ทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร)
– จำนวน 100 ทุน
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการทหาร 3 เหล่าทัพ คือกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมถึงกองทัพไทย
3. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการตำรวจ
4. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่ น้อง กับข้าราชการหหาร
5. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับข้าราชการตำรวจ
6. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับทุกคณะสาขา (ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ) ทุนสำหรับนิติศาสตร์ภาคพิเศษคลิก

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา :
1. ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่งๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ระหว่างรับทุนกรศึกษานักศึกษาไม่สมารถย้ายคณะสาขาได้หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นบุคลากรหรือบุตรบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมจากหน่วยงานย่านพหลโยธิน
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคคลากร หรือ บุตรบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลกรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน (กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร)

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 31 กรกฎาคม 2564
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรเรียนสารวิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่ผ่านการคดลือกจากโรงเรียนสารวิทยา ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา
3. ลงทะบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลับกำหนดเท่านั้น
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุน ทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 4 ทุน

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
เป็นนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทั้งจาก ปวช. / ปวส. จากวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่
– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
– วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น
ทุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้ที่จบ ปวช. :
ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
สนับสนุนทุนการศึกษา 40,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

ทุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้ที่จบ ปวส. :
ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
สนับสนุนทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7,500 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7,500 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7,500 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7,500 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไปทันที
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100%
1. เป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จาก สถาบันสันติราษฏร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันสันติราษฏร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20,000 บาท
1. เป็นนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ม.ศรีปทุมตามช่วงเวลาที่กำหนด
ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา

ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
1. สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ทุน
2. สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100%
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมือสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3,00 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมือสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่ย้ายคณะ/สาขาวิชาระหว่างรับทุนการศึกษา
4. สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
5. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน
หมายเหตุ : คำใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุการศึกษาต้องชำระคือคำธรรมเนียมการศึกษา เช่น คำประกัน ของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ตำราเรียน คำทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20,000 บาท
1. ผู้ที่ใด้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะลม เมื่อสิ้นภาค การศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมด สิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100%
เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จากวิทยาลัย เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป และผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20,000 บาท
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ม.ศรีปทุมตามช่วงเวลาที่กำหนด
ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
1. สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ทุน
2. สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100%
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาการศึกษาต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน
5. ระหว่างรับทุนการศึกษานักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
หมายเหตุ : คำใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุการศึกษาต้องชำระคือคำธรรมเนียมการศึกษา เช่น คำประกัน ของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ตำราเรียน คำทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20,000 บาท
1. ผู้ที่ใด้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะลม เมื่อสิ้นภาค การศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมด สิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. ต้องเป็นผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษเท่านั้น
2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลับกำหนดเท่านั้น
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
สำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุน ทุนการศึกษา 10% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษเท่านั้น

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมซื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติตี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ระหว่างรับทุนการศึกษานักศึกษาไม่สามารถย้ายณะสาขาได้หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 


คณะ สาขาวิชาที่ได้รับทุน
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ทุน
ทุนการศึกษาที่ได้รับ สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้านการแสดงละครภาพยนตร์ พิธีกรหรือการร้องเพลง
3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย รู้รักสามัคคีและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากที่ใดๆ มาก่อน

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้
2.ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับการชดใช้ทุน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง
2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุนตามแผนการศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.3 ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพในวงการบันเทิง เช่น ด้านการแสดงละคร การแสดงภาพยนตร์ พิธีกร หรือการร้องเพลง
2.4 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ และสาขาศิลปะการแสดง ด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการ
ศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(ถ้ามี), ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯลฯ

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา:
1. สมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
6. เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน เกียรติบัตร เป็นต้น
7. ผู้สมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว โทร. 02 579 1111 ต่อ 3062 Email: suchanwud.ki@spu.ac.th


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็น หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่าง ๆ
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
4. ต้องมีหลักฐานความประพฤติ และผลงานทางดันกีฬาจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรสมาคมกีฬา หรือสโมสรต้นสังกัด
5. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ จำนวน 160ทุน (รวมทุกชั้นปีระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และค่าบำรุงการศึกษา

ระดับปริญญาโท สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะอาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ
2. ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้นๆ จัดขึ้น เป็นต้น
3. เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดนักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามข้อบังคับกติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
4. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษแก่นักกีฬาทุนทุกปี และหากถูกตัตสิทธิ์การให้ทุนนักกีฬายินตีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
5. ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่างรับทุนและในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬาต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบทักษะความสามารถทางการกีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563

ชนิดกีฬาวันเดือนปีเวลาสถานที่ผู้รับผิดชอบโทรศัพท์
บาสเกตบอล หญิง14/5/6313.00-15.00ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12อ.ณัฐนนท์089-891-2945
บาสเกตบอล 3 คน หญิง14/5/6313.00-15.00ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12อ.ณัฐนนท์089-891-2945
บาสเกตบอล ชาย14/5/6315.00-17.00ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12อ.ณัฐนนท์089-891-2945
บาสเกตบอล 3 คน ชาย14/5/6315.00-17.00ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12อ.ณัฐนนท์089-891-2945
วอลเลย์บอล หญิง12/5/6310.00-12.00ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12อ.ไตรสิทธิ์081-684-4377
วอลเลย์ฯชายหาดหญิง, ชาย12/5/6313.00-15.00ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12อ.ไตรสิทธิ์081-684-4377
ฟันดาบ (สากล)15/5/6310.00กองทัพอากาศอ.บุษกร089-891-2836
กอล์ฟ13/5/6312.00สนามกอล์ฟเมืองเอก วังน้อยอ.ภุมรี081-869-5046
เปตอง15/5/6314.00-17.00สนามเปตอง มหาวิทยาลัยศรีปทุมอ.ภุมรี081-869-5046
ยูยิตสู14/5/6317.00โรงยิมยูโด-มวยปล้ำ กองทัพอากาศอ.ภุมรี081-869-5046
ฟุตซอล15/5/6310.00ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12อ.ณัฐพงษ์087-094-9931

 

หมายเหตุ

1. ชนิดกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่   สำนักงานกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

2. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการทดสอบทักษะความสามารถทางการกีฬานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ผู้สมัครประสานงานกับผู้รับผิดชอบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 0-2579-1111 ต่อ 2136, 2390, 2396

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะๆ ละ 1 ทุน
รวมจำนวน 13 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา
(ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)  (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 – 62)

 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ 1 และ 2  ในปีการศึกษา 2561 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA.) 3.50 ขึ้นไป  
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับขอมหาวิทยาลัย
  4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
  5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
  6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
  7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.50 หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5. ผู้ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง
  

 

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียดกำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษาวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาวันที่  20  กรกฎาคม  2563
3. สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 – 24  กรกฎาคม 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิกดูรายชื่อ)วันที่  4  สิงหาคม  2563
5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียนวันที่  10 – 14  สิงหาคม 2563


 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563) 
2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
– อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา
ทุกคณะ รวมจำนวน 40 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50%  ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 – 62) ดังนี้ 

 

คณะจำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ4
 คณะศิลปศาสตร์4
 คณะนิเทศศาสตร์4
 คณะวิศวกรรมศาสตร์4
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 4
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน4
 คณะบัญชี2
 คณะดิจิทัลมีเดีย4
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์2
 คณะนิติศาสตร์2
 วิทยาลัยนานาชาติ2
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม2
 

 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2562
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CGPA.)  3.25  ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.25 หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5. เป็นติวเตอร์  จำนวน 20  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด

กำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่  20  กรกฎาคม  2563

3. สอบสัมภาษณ์

วันที่  22 – 24  กรกฎาคม 2563

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่  4  สิงหาคม  2563

5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน

วันที่  10 – 14  สิงหาคม  2563


 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563)

2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
– อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 


 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม
โดยจัดสรรทุกคณะๆละ 2 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิต
1 ปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 – 62)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CGPA.) 2.25 ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำ นักศึกษาเชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อยู่ที่ 2.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W หากปรากฏผลการเรียน ในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใด ๆ หรือ CGPA. ต่ำกว่า 2.25 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
2. ให้ความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน
3. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 3 กิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด

กำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

3. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน

วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563)
2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
– อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม