ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.

 

คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ เทอม
1
เทอม
2
เทอม
summer
ตลอด
หลักสูตร (4 ปี)
  สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - - 30,000 30,000 30,000 300,000
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน กรอ./กยศ. 1,000 33,000 36,000 25,400 316,200
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ. 1,000 39,400 28,800 12,900 272,400
Airline Business (Inter) กรอ./กยศ. 1,000 52,600 46,900 - 388,400
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ. 1,000 37,300 33,600 12,900 262,700
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ. 1,000 37,300 33,600 17,100 266,900
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ. 1,000 37,300 33,600 12,900 286,400
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ 1,000 36,700 33,000 17,100 255,000
  คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ กยศ. 1,000 36,700 33,000 11,500 254,200
การตลาด กยศ. 1,000 36,700 33,000 11,500 254,200
การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ. 1,000 36,700 33,000 11,500 254,200
การจัดการ (เสาร์-อาทิตย์ กยศ. 1,000 32,500 33,000 15,700 254,200
การจัดการธุรกิจการบิน กรอ./กยศ. 1,000 36,700 33,000 11,500 254,200
การจัดการธุรกิจดิจิทัล - 1,000 36,700 33,000 11,500 270,700
บริหารธุรกิจ กยศ. 1,000 36,700 33,000 11,500 254,200
  คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ. 1,000 35,300 36,800 11,500 260,400
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English Program) กรอ./กยศ. 1,000        
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ. 1,000 37,900 38,000 12,100 293,700
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ  กรอ./กยศ. 1,000 35,300 36,800 11,500 272,900
  คณะบัญชี
การบัญชี กรอ./กยศ. 1,000 34,900 34,400 14,300 268,000
  คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ กยศ. 1,000 32,500 32,000 12,900 273,400
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ กยศ. 1,000        
  คณะนิเทศศาสตร์
โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล กยศ. 1,000 36,200 39,400 14,300 284,000
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ. 1,000 36,200 38,800 14,300 306,300
ศิลปะการแสดง กยศ. 1,000 45,000 44,000 13,700 347,600
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ. 1,000 36,200 41,700 14,300 324,700
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ กรอ./กยศ. 1,000 33,400 37,300 14,300 315,100
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ กรอ./กยศ. 1,000 37,500 38,000 20,800 347,200
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กรอ./กยศ. 1,000 37,500 41,000 20,800 336,700
การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ. 1,000 37,500 38,000 20,800 339,700
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ. 1,000 37,500 38,000 20,800 336,700
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ. 1,000 38,500 36,800 12,700 293,600
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ. 1,000 42,700 37,600 12,800 319,900
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ. 1,000 44,100 38,800 13,300 427,500
ออกแบบภายใน กรอ./กยศ. 1,000 44,900 39,400 19,700 323,300
การสื่อสารสถาปัตยกรรม กรอ. 1,000 44,100 35,400 - 366,100
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ. 1,000 41,600 37,600 14,300 346,500
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ กรอ./กยศ. 1,000 33,300 31,500 14,200 373,000
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ กรอ./กยศ. 1,000 43,100 36,100 14,300 344,100
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ (นอกเวลาราชการ กรอ./กยศ. 1,000 33,800 30,200 14,200 361,600
วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ. 1,000 41,000 37,600 14,900 345,300
วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ. 1,000 32,300 31,700 14,200 349,800
วิศวกรรมอุตสหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสหกรรม กรอ./กยศ. 1,000 41,600 37,600 14,300 335,400
  International College****
Airline Business กรอ./กยศ. 5,600 52,600 46,900 - 388,400
International Hospitality Management กรอ./กยศ. 4,100 48,600 46,200 - 338,600
International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กรอ./กยศ. 4,300 54,600 46,200 - 338,600
International Business Management กรอ./กยศ. 4,100 48,600 46,200 - 336,600


หมายเหตุ

  • เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
  • *กยศ. หมายถึง การกู้ยืมต่อเนื่อง
  • **นอกเวลาราชการ หมายถึง การเรียนเสาร์-อาทิตย์ และอาจมีเรียนวันธรรมดาตอนเย็น
  • ***ภาคพิเศษ หมายถึง การเรียนเสาร์-อาทิตย์
  • **** วิทยาลัยนานาชาติ กู้ยืมเรียน จ่ายแรกเข้า 5,600 บาทผู้จบปวส.

 
คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ เทอม
1
เทอม
2
เทอม
summer
ตลอด
หลักสูตร
 
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* 500 40,900 32,000 17,100 144,000  
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* 500 40,900 32,000 17,100 143,000  
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) กรอ./กยศ.* 500 34,900 23,600 17,100 142,900  
  คณะบริหารธุรกิจ  
การจัดการ ภาควันอาทิตย์ กยศ.* 500 34,900 23,600 15,700 142,900  
การตลาด (ภาควันอาทิตย์) กยศ.* 500 34,900 23,600 15,700 142,900  
  คณะบัญชี  
การบัญชี  กรอ./กยศ.* 500 34,900 32,000 17,100 148,800  
การบัญชี ภาควันอาทิตย์ กรอ./กยศ.* 500 34,900 25,000 16,300 153,300  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กยศ.* 500 44,900 40,600 18,900 160,400  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาควันอาทิตย์ กยศ.* 500 30,500 31,600 16,900 159,300  
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  กรอ./กยศ.* 500 39,500 44,000 20,700 180,700  
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภาควันอาทิตย์ กรอ./กยศ.* 500 36,100 23,800 28,900 163,900  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 500 31,500 34,700 13,200 307,100  
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ นอกเวลาราชการ กรอ./กยศ.* 500 36,100 30,200 16,800 299,300  
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 500 31,500 34,800 11,400 276,200  
  International College***  
International Hospitality Management (I-TIM) กรอ./กยศ.* 4,100 54,600 46,200 24,100 205,500  

       

หมายเหตุ

  • เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
  • *กยศ. หมายถึง การกู้ยืมต่อเนื่อง
  • ** นอกเวลาราชการ หมายถึง การเรียนเสาร์-อาทิตย์ และอาจมีเรียนวันธรรมดาตอนเย็น
  • *** วิทยาลัยนานาชาติ กู้ยืมเรียน จ่ายแรกเข้า 5,600 บาท
UploadImage