ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.

 

คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน เทอม
1
เทอม
2
เทอม
summer
ตลอด
หลักสูตร (4 ปี)
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน กยศ.* 2,480 33,000 36,000 25,400 316,200
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* 2,530 39,400 28,800 12,900 272,400
Airline Business (Inter) กรอ./กยศ.* 4,100 52,600 46,900 - 388,400
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* 1,970 37,300 33,600 12,900 262,700
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* 1,970 37,300 33,600 17,100 266,900
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* 2,530 37,300 33,600 12,900 286,400
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* 2,530 36,700 33,000 17,100 255,000
  คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ กยศ.* 2,530 36,700 33,000 11,500 254,200
การตลาด กยศ.* 2,530 36,700 33,000 11,500 254,200
การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* 2,530 36,700 33,000 11,500 254,200
การจัดการ (เสาร์-อาทิตย์) กยศ.* 2,530 32,500 33,000 15,700 254,200
การจัดการธุรกิจการบิน*** New กรอ/กยศ* 2,530 36,700 33,000 11,500 254,200
การจัดการธุรกิจดิจิทัล*** New - 2,530 36,700 33,000 11,500 270,700
  คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* 2,530  35,300 36,800 11,500 260,400
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* 2,350 37,900 38,000 12,100 293,700
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New) กรอ./กยศ.* 2,530 35,300 36,800 11,500 272,900
  คณะบัญชี
การบัญชี กรอ./กยศ.* 2,660 34,900 34,400 14,300 268,000
  คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ กยศ.* 2,350 32,500 32,000 12,900 273,400
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ***) กยศ.* 2,350        
  คณะนิเทศศาสตร์
โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล กยศ.* 2,480 36,200 39,400 14,300 284,000
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* 2,480 36,200 38,800 14,300 306,300
ศิลปะการแสดง กยศ.* 2,350 45,000 44,000 13,700 347,600
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* 2,480 36,200 41,700 14,300 324,700
การออกแบบแฟชั่น New! - 2,480 38,200 36,500 13,700 328,700
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ กรอ./กยศ.* 1,290 33,400 37,300 14,300 315,100
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ กรอ./กยศ.* 2,530 37,500 38,000 20,800 347,200
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กรอ./กยศ.* 2,530 37,500 41,000 20,800 336,700
การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* 2,530 37,500 38,000 20,800 339,700
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* 2,530 37,500 38,000 20,800 336,700
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* 2,530 38,500 36,800 12,700 293,600
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* 2,680 42,700 37,600 12,800 319,900
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* 2,350 44,100 38,800 13,300 427,500
ออกแบบภายใน กรอ./กยศ.* 2,360 44,900 39,400 19,700 323,300
การสื่อสารสถาปัตยกรรม - 2,360 44,100 35,400 - 366,100
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* 2,820 41,600 37,600 14,300 346,500
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,820 33,300 31,500 14,200 373,000
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ กรอ./กยศ.* 2,820 43,100 36,100 14,300 344,100
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,310 33,800 30,200 14,200 361,600
วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* 2,310 41,000 37,600 14,900 345,300
วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* 500 32,300 31,700 14,200 349,800
วิศวกรรมอุตสหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสหกรรม) กรอ./กยศ.* 2,310 41,600 37,600 14,300 335,400
  International College****
Airline Business กรอ./กยศ.* 5,600 52,600 46,900 - 388,400
International Hospitality Management กรอ./กยศ.* 4,100 48,600 46,200 - 338,600
International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กรอ./กยศ.* 4,300 54,600 46,200 - 338,600
International Business Management กรอ./กยศ.* 4,100 48,600 46,200 - 336,600


หมายเหตุ

  • เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
  • *กยศ. หมายถึง การกู้ยืมต่อเนื่อง
  • **นอกเวลาราชการ หมายถึง การเรียนเสาร์-อาทิตย์ และอาจมีเรียนวันธรรมดาตอนเย็น
  • ***ภาคพิเศษ หมายถึง การเรียนเสาร์-อาทิตย์
  • **** วิทยาลัยนานาชาติ กู้ยืมเรียน จ่ายแรกเข้า 5,600 บาทผู้จบปวส.

 
คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน เทอม
1
เทอม
2
เทอม
summer
ตลอด
หลักสูตร
 
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* 1,370 40,900 32,000 17,100 144,000  
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* 1,050 40,900 32,000 17,100 143,000  
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) กรอ./กยศ.* 1,370 34,900 23,600 17,100 142,900  
  คณะบริหารธุรกิจ  
การจัดการ ภาควันอาทิตย์ กยศ.* 1,370 34,900 23,600 15,700 142,900  
การตลาด (ภาควันอาทิตย์) กยศ.* 1,370 34,900 23,600 15,700 142,900  
  คณะบัญชี  
การบัญชี  กรอ./กยศ.* 1,710 34,900 32,000 17,100 148,800  
การบัญชี ภาควันอาทิตย์ กรอ./กยศ.* 1,710 34,900 25,000 16,300 153,300  
  คณะนิเทศศาสตร์  
โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล กยศ.* 1,370 39,300 31,800 18,300 174,600  
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กยศ.* 1,370 42,300 42,000 12,900 182,900  
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* 1,370 47,600 45,700 17,100 194,200  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กยศ.* 1,370 44,900 40,600 18,900 160,400  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาควันอาทิตย์ กยศ.* 1,370 30,500 31,600 16,900 159,300  
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  กรอ./กยศ.* 1,370 39,500 44,000 20,700 180,700  
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภาควันอาทิตย์ กรอ./กยศ.* 1,370 36,100 23,800 28,900 163,900  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,580 31,500 34,700 13,200 307,100  
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,070 36,100 30,200 16,800 299,300  
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 500 31,500 34,800 11,400 276,200  
  International College***  
International Hospitality Management (I-TIM) กรอ./กยศ.* 4,300 54,600 46,200 24,100 205,500  

       

หมายเหตุ

  • เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
  • *กยศ. หมายถึง การกู้ยืมต่อเนื่อง
  • ** นอกเวลาราชการ หมายถึง การเรียนเสาร์-อาทิตย์ และอาจมีเรียนวันธรรมดาตอนเย็น
  • *** วิทยาลัยนานาชาติ กู้ยืมเรียน จ่ายแรกเข้า 5,600 บาท
UploadImage