(New) ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 40,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      *ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท


2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
   รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้


 
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

UploadImage

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
5. ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขา จะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


ยื่นแฟ้มผลงาน :
(ผลงานบอกถึง “มีความดี กิจกรรมดี หรือเรียนดี” ที่ต้องการนำเสนอ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ทำไมถึงเลือกเรียน ม.ศรีปทุม พร้อมระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล)
1. ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
4. ทำและยื่นแฟ้มผลงานผ่านระบบ Me Portfolio ที่
www.spu.ac.th/portfolio