TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีการศึกษา 2567

TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระยะเวลาในการสมัคร SPU กรุงเทพ / ชลบุรี / ขอนแก่น รอบ Portfolio

เปิดรับสมัคร  : วันนี้ – 19 เมษายน 2567
ประกาศผลในระบบ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ :  วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567
รายงานตัวลงทะเบียนชำระเงิน : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ปฏิทิน TCAS67

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

รอบรูปแบบรับสมัครประกาศผลยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์ในระบบ
1Portfolioมหาวิทยาลัยกำหนด
1 ต.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
6 ก.พ. 676 – 7 ก.พ. 678 ก.พ. 67
หรือ 4 พ.ค. 67
2Quota มหาวิทยาลัยกำหนด
1 ก.พ. 67 – 19 เม.ย. 67
2 พ.ค. 672 – 3 พ.ค. 674 พ.ค. 67
3Admissionระบบ mytcas.com
6 – 12 พ.ค. 67
120 พ.ค. 67
225 พ.ค. 67
20 – 21 พ.ค. 6726 พ.ค 67
4Direct Admissionระบบมหาวิทยาลัย
27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 67
16 มิ.ย. 67
217 มิ.ย. 67
16 – 7 มิ.ย. 67
217 – 18 มิ.ย. 67

รูปแบบการสมัคร

 • รับสมัคร

  มหาวิทยาลัยกำหนด วันนี้ – 31 มกราคม 2567

 • ประกาศผลในระบบ

  6 กุมภาพันธ์ 2567

 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ

  6-7 กุมภาพันธ์ 2567

 • สละสิทธิ์ในระบบ

  8 กุมภาพันธ์ 2567
  หรือ 4 พฤษภาคม 2567

 • รับสมัคร
  มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 1 ก.พ.67 – 19 เม.ย. 67
 • ประกาศผลในระบบ
  2 พฤษภาคม 67
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  2-3 พฤษภาคม 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ
  4 พฤษภาคม 67
 • รับสมัคร
  มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 6-12 พ.ค. 67
 • ประกาศผลในระบบ
  รอบ 1 20 พฤษภาคม 67

    รอบ 2 25 พฤษภาคม 67

 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  20-21 พฤษภาคม 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ
  26 พฤษภาคม 67
 • รับสมัคร
  ระบบมหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 67
 • ประกาศผลในระบบ
  1) 6 มิ.ย. 67
  2) 17 มิ.ย. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  1) 6 – 7 มิ.ย. 67
  2) 17 – 18 มิ.ย. 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
1. ทุน SPU TCAS มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรุงเทพ)
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท*
ทุนอื่นๆ

•  ทุน SPU Portfolio ยื่นแฟ้มผลงาน Portfolio เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย สาขา สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*
• ทุน SPU ตัวจริง ยื่นแฟ้มผลงาน Portfolio เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย สาขา สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*
• ทุน SPU โควตา ประจำปี 2567 สนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท*
• ทุน iScholarShip วิทยาลัยนานาชาติ สนับสนุนทุนการศึกษา 20%  ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร* สำหรับผู้เรียนวิทยาลัยนานาชาติเท่านั้น
• ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัวข้าราชการทหาร/ข้าราชการตำรวจ เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย สาขา สนับสนุนทุนการศึกษา 20% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
•  ทุนนามสกุลเดียวกันกับ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยในเครือสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

2. ทุน SPU TCAS มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
 สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 10,000 บาท*
ทุนอื่นๆ
•  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ งดเว้นค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตรเรียนได้ทุกคณะสาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา งดเว้นค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาโควตาแนะแนว สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาครอบครัวศรีปทุม ชลบุรี สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาครอบครัวข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 15 % ตลอดหลักสูตร เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษา SPU Portfolio 3 ดี สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 30,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา
•  ทุนการศึกษาบุตรครู สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ สาขาวิชา

3. ทุน SPU TCAS มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
สนับสนุนทุนการศึกษาดังนี้
•  ทุนโควตาพิเศษ 1 สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ/ วิทยาลัย /สาขา
•  ทุนโควตาพิเศษ 2 สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ /วิทยาลัย/ สาขา
•  ทุนโควตาพิเศษ 2 สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ /วิทยาลัย/ สาขา
•  ทุนสำหรับบุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท เรียนได้ทุกคณะ /วิทยาลัย /สาขา
*หมายเหตุ

•  ชื่อทุนและเงื่อนไขทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดเพียง 1 ทุน ต่อนักศึกษา 1 คน

• ทุกทุนที่กล่าวมาเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
ลำดับชื่อคณะชื่อหลักสูตร
1คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
6คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
7คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
8คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
9คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
11คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
12คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
13คณะนิติศาสตร์สาขานิติศาสตรบัณฑิต
14คณะบัญชีสาขาวิชาการบัญชี
15คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
16คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
17คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
18คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
19คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
20คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
21คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
22วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
23วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
24วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบิน
25วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
26คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
27คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบภายใน
28คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม
29วิทยาลัยการบินและคมนาคมสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
30คณะดิจิทัลมีเดียสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
31คณะดิจิทัลมีเดียสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
32คณะดิจิทัลมีเดียสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
33คณะดิจิทัลมีเดียสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
34คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
35คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
36คณะสหวิทยการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
37วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
39วิทยาลัยนานาชาติการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
40วิทยาลัยนานาชาติบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
41วิทยาลัยบริทิชหลักสูตรนานาชาติ

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)

ลำดับชื่อคณะชื่อหลักสูตร
1คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
2คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
3คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
4คณะนิติศาสตร์(วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
5คณะบัญชี (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาการบัญชี
6คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
7คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตชลบุรี) สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
8คณะนิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
9วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
10คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตชลบุรี)สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)

ลำดับชื่อคณะชื่อหลักสูตร
1คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
2คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
3คณะนิติศาสตร์(วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
4คณะบัญชี (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาการบัญชี
5คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
6คณะนิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
7คณะนิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
8คณะนิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
9วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
10วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
11วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาธุรกิจการบิน
12คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
14คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
15วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตขอนแก่น)สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 1. สมัครได้ที่ศูนย์รับสมัคร
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน (กทม.) อาคาร 11 ชั้น 2
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี อาคาร 72 ปี ชั้น 1
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น ตึก 1 ห้อง 1-108
 1. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
1. ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 3 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2 หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
 

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
3. หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
4. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
2. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
4. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้


หมายเหตุ :
1. ชื่อทุนและเงื่อนไขทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดเพียง 1 ทุน ต่อนักศึกษา 1 คน
3. ทุกทุนที่กล่าวมาเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
2401/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
Tel:  0 2558 6888 ต่อ 2121-4  Fax:  0 2558 6888 ต่อ 2117  Mobile: 061 4205641-4  
www.spu.ac.th   e-mail:  admissions@spu.ac.th  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Tel:  0 3814 6123 ต่อ 3112-6  Fax:  0 3814 6011 www.east.spu.ac.th   e-mail:  spuc@east.spu.ac.th 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000 
Tel:  0 4322 4111-8   Fax:  0 4322 4119    Mobile: 092 5374411 
www.khonkaen.spu.ac.th    e-mail : admissionskk@spu.ac.th