ทุนการศึกษา

(New) ทุน SPU โควตา สนับสนุนทางการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท

UploadImage


เลือกรับทุนการศึกษาในคณะ วิทยาลัย และสาขาใดก็ได้: 
ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
1.สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช. กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
      
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  3,000 บาท


2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
   สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
      
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  3,000 บาท


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2.สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป


วิธีสมัครเรียน #Dek62

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ทุน SPU โควตา 15,000 บาท ปีการศึกษา 2562
  • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว 
ดูค่าเทอม

สำหรับผู้ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.  
ปีการศึกษา 2562
ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 
ID Line:
@spuadmission


#Dek62 #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #รับสมัครปริญญาตรี #ปีการศึกษา2562 #รับสมัครรอบโควตา #โควตาพิเศษ #ทุนการศึกษา #ทุนการศึกษา 2562 #ข่าวทุนการศึกษาปริญญาตรี 2562 #สมัครเรียน #สมัครเรียนปริญญาตรี #ป.ตรี #กยศ 2562