ทุนการศึกษา

ทุนบุตรครู ปี 2562

UploadImage

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
- สนับสนุนทุนการศึกษา  50%  ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) 
- จำนวน  100  ทุน 


ขั้นตอนการสมัคร
- ติดต่อสมัครรับทุนและลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า
2.  เป็นบุตรครู โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสถาบันเอกชนและรัฐบาล รวมถึงหากในสถาบันการศึกษานั้นมีโรงเรียนในเครือระดับประถมศึกษาจะได้รับทุนนี้ด้วย
3.  แสดงเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ครู หรือสำเนาบัตรประจำตัวครูของสถาบันการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 
ID Line: @spuadmission

UploadImage