ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม โดยจัดสรรทุกคณะๆละ 2 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ขึ้นไป   มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559                      
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CGPA.) 2.25 ขึ้นไป 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถใน ด้านการเป็นผู้นำนักเรียน การโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชา ใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 2.25หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที                        
3. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีในทุกๆ ด้าน
4. ผู้ที่ได้รบทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
5. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 12  กิจกรรม โดยแบ่งเป็น
- ภาคเรียนที่ 1      จำนวน     5             กิจกรรม
- ภาคเรียนที่ 2      จำนวน     5             กิจกรรม
- ภาคฤดูร้อน        จำนวน     2             กิจกรรม           
 
กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน
รายละเอียด กำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา  วันที่  4 - 7 กรกฎาคม  2560
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา วันที่  8  กรกฎาคม  2560
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่  18  กรกฎาคม 2560
4. เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่ออธิการบดี วันที่  19 - 31 กรกฎาคม 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลิก วันที่  1  สิงหาคม  2560
6. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน วันที่  23 - 31  สิงหาคม  2560
 
 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560) 
2. Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแสดงผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกียรติบัตร
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาวน์โหลด
4. รวบรวมเอกสารตามข้อ 1 - 3 ส่งที่สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10  ชั้น 6  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม