ทุนความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม
โดยจัดสรรทุกคณะๆละ 2 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562) สำหรับนักศึกษา รหัส 58 - 61


คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561               
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CGPA.) 2.25 ขึ้นไป 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำ นักศึกษาเชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น


เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อยู่ที่ 2.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F  หรือ W หากปรากฏผลการเรียน ในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใด ๆ หรือ CGPA. ต่ำกว่า 2.25 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
2. ให้ความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน
3. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 3  กิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กิจกรรม           
 

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด

กำหนดการ

1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม  2562

3. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก)

วันที่ 14 สิงหาคม  2562

5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน

วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2562


 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562)

2. Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแสดงผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกียรติบัตร
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาวน์โหลด
4. รวบรวมเอกสารตามข้อ 1 - 3 ส่งที่สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10  ชั้น 6 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม