ทุนความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม 
โดยจัดสรรทุกคณะๆละ 2 ทุน
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิต 
1 ปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 - 62)คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562               
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CGPA.) 2.25 ขึ้นไป 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำ นักศึกษาเชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น


เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อยู่ที่ 2.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F  หรือ W หากปรากฏผลการเรียน ในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใด ๆ หรือ CGPA. ต่ำกว่า 2.25 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
2. ให้ความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน
3. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 3  กิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กิจกรรม 
         
 

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด

กำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่  20  กรกฎาคม  2563

3. สอบสัมภาษณ์

วันที่  22 - 24  กรกฎาคม 2563

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่  4  สิงหาคม  2563

5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน

วันที่  10 - 14  สิงหาคม  2563


 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563)

2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
- อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 


 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม